ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
คณบดี

การศึกษา
วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(เวชปฏิบัติทั่วไป)
ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา

ศ.คลินิก นพ.ประธาน จินายน
รองคณบดีฝ่ายคลินิก

การศึกษา
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ม.แพทยศาสตร์
(คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์)
Cert. American Board of OB-GYN, U.S.A.
Affiliate FACOG, U.S.A.
Cert. Obstetrics & Gynecology Barnes Hospital and Washington University School of Medicine St.Louis,Missouri
FACOG American College of Obstetrics and Gynecologists อว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา


ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การศึกษา
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ม.แพทยศาสตร์
(คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์)
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน(สาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา
Cert. Family Health & National Health Admin. Japan (JICA)
Cert. Maternal & Child Health Admin.
(WHO-UNICEF) POLAND
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก
(กุมารเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ฯ
Diploma Child Health, London, England.
Cert. Basic Medical ScienceZPaediatricsX Mahidol University


ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การศึกษา
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
American Board of Pediatrics, U.S.A.
American Sub-Board of Perinatal
Neonatal Medicine, U.S.A.
อว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด แพทยสภา


ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา
วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พบ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ตจวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา


รศ. พญ.ทัศนีย์ เล็บนาค
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

การศึกษา
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ม.แพทยศาสตร์(ศิริราชฯ)
Dip. In Clinical Science ม.มหิดล
Dip. In OMLT London, U.K.


ผศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
อาจารย์ประจำ

การศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแทพย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พ.บ.(แพทยศาสตร์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา


นางวันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน

การศึกษา
วท.บ. (สุขศึกษา)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล


นางสาวประภาศรี แพทย์ศิริ

การศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(บริหารสาธารณสุข)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช