ดาวน์โหลดประมวลการสอนรายวิชา คณะเทคนิคการแพทย์  
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น(MIC201) ดาวน์โหลด
วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น (MTH201) ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
วิชาเคมีคลินิก 1 (MTH311) ดาวน์โหลด
วิชาโลหิตวิทยา 1 (MTH325) ดาวน์โหลด
วิชาปัสสาวะและสารน้ำ(MTH327) ดาวน์โหลด
วิชากิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก (MTH333) ดาวน์โหลด
วิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์(MTH351) ดาวน์โหลด
 
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
วิชาการบริหารห้องปฏิบัติการและการจัดการคุณภาพ (MTH401) ดาวน์โหลด
วิชาเคมีคลินิก 3(MTH411) ดาวน์โหลด
วิชาโลหิตวิทยา 3(MTH421) ดาวน์โหลด
วิชาจุลชีววิทยาคลินิก(MTH431) ดาวน์โหลด
วิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2(MTH441) ดาวน์โหลด
วิชาวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก(MTH461) ดาวน์โหลด
     
         
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน  
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษา
วิชาCASE STUDY RESPIPATORY TRACT INFECTION (MTH435) ดาวน์โหลด
วิชาspecial project แบบฟอร์ม ทน.03 - ทน.04 ดาวน์โหลด
วิชาTemplate เล่ม ปริญญานิพนธ ดาวน์โหลด
เอกสารฝึกงานอิมมูน ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
 
         
         
   
   
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต