ดาวน์โหลดประมวลการสอนรายวิชา  
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
วิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ (MTH202) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
 
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
วิชาวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
(MTH 361) ดาวน์โหลด
วิชากิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก (MTH 333) ดาวน์โหลด
วิชาเคมีคลินิก 1 (MTH 311) ดาวน์โหลด
วิชาโลหิตวิทยา 1 (MTH 321) ดาวน์โหลด
วิชาโลหิตวิทยา 1 (MTH 325) ดาวน์โหลด
วิชาปัสสาวะและสารน้ำ (MTH 327) ดาวน์โหลด
วิชาClinical Chemistry I (MTH 311) ดาวน์โหลด
 
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
วิชาการบริหารห้องปฏิบัติการและการจัดการคุณภาพ (MTH 306) ดาวน์โหลด
วิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย์
(MTH 406) ดาวน์โหลด
วิชาวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก (MTH 436) ดาวน์โหลด
วิชาจุลชีววิทยาคลินิก(MTH 435) ดาวน์โหลด
วิชาเคมีคลินิก 3 (MTH 414) ดาวน์โหลด
วิชาโลหิตวิทยา 3 (MTH 323) ดาวน์โหลด
วิชา Professional Law of Medical Technologists
and Ethic (MTH 407) ดาวน์โหลด
 
         
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน  
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
 
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
 
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
วิชาCASE STUDY RESPIPATORY TRACT INFECTION (MTH435) ดาวน์โหลด
วิชาCASE STUDY "Lower Respiratory Tract Infection"(MTH435) ดาวน์โหลด
วิชาspecial project แบบฟอร์ม ทน.03 - ทน.04 ดาวน์โหลด
วิชาTemplate เล่ม ปริญญานิพนธ ดาวน์โหลด
วิชา toxic metal (MTH 414) ดาวน์โหลด
วิชา Clinical Immunology (MTH 436) sec11 ดาวน์โหลด
วิชา Clinical Immunology (MTH 436) sec12 ดาวน์โหลด
วิชา Practice in Laboratory Diagnosis (MTH 410) เอกสารฝึกงานอิมมูน ดาวน์โหลด
วิชา special project (MTH402) 
แบบฟอร์มคืนอุปกรณ์สำหรับ special project 2557
ดาวน์โหลด
วิชา special project (MTH402) 
 ตารางการส่งงานวิชา Special Project (MTH402) 2014 
ดาวน์โหลด
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
 
         
   
   
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต