ดาวน์โหลดประมวลการสอนรายวิชา คณะเทคนิคการแพทย์  
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
วิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ (MTH202) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
 
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
วิชาวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
(MTH 361) ดาวน์โหลด
วิชากิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก (MTH 333) ดาวน์โหลด
วิชาเคมีคลินิก 1 (MTH 311) ดาวน์โหลด
วิชาโลหิตวิทยา 1 (MTH 321) ดาวน์โหลด
วิชาโลหิตวิทยา 1 (MTH 325) ดาวน์โหลด
วิชาปัสสาวะและสารน้ำ (MTH 327) ดาวน์โหลด
วิชาClinical Chemistry I (MTH 311) ดาวน์โหลด
     
         
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน  
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษา
วิชาCASE STUDY RESPIPATORY TRACT INFECTION (MTH435) ดาวน์โหลด
วิชาspecial project แบบฟอร์ม ทน.03 - ทน.04 ดาวน์โหลด
วิชาTemplate เล่ม ปริญญานิพนธ ดาวน์โหลด
เอกสารฝึกงานอิมมูน ดาวน์โหลด
วิชาxxxx (MTHxxx) ดาวน์โหลด
 
         
         
   
   
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต