•  
         
   
  • Css Template Preview
     
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
   คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ รับสมัครโดยยื่น GPA 2.75 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป โดยให้นักเรียนแนบผลของ GPAX, GAT, PAT2 และ O-Net ในวันที่มาสมัครด้วย
   กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
   ประกาศเมื่อ 25/10/60)

  • ประกาศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ หรัส 59ตารางลงทะเบียน Plan ปี 2 เทอม 2-2560
   รายละเอียด
   ประกาศเมื่อ 24/10/60)
  • ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพำบัด ชั้น 1 อาคาร 4
   รายละเอียด
   ประกาศเมื่อ 18/10/60)
  • แจ้งหมดระยะเวลารับเครื่องแท็บเล็ต iPad (2017)
   รายละเอียด
   ประกาศเมื่อ 28/09/60)
  • มหาวิทยาลัยรังสิตจะดำเนินการโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
   ให้กับนักศึกษาทุกคน 
   ให้มาใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)มหาวิทยาลัยรังสิต  
   หากกรณีนักศึกษาท่านใดไม่ประสงค์จะขึ้นสิทธิ ขอให้มาแจ้งยกเลิกได้ที่ 
   สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ตึก 12/1 ชั้น 2 ห้อง 216 ภายในวันที่ 31 กันยายน 2560
   เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (รอบพิเศษ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
  • ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบพิเศษ/1
   ประจำปีการศึกษา 2560
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 18/07/60)
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
   และให้นักศึกษา Downlond เอกสารที่แนบ หน้า 4 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว และ Scan ส่งมาที่ Mail Fjarintanan@gmail.com, Faongchat.j@rsu.ac.th
   ประกาศเมื่อ 18/07/60)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายชื่อต่อไปนี้

   1. นางสาววรุณรัตน์    โฆษิตวรเชษฐ์
   2. นางสาวเขมมิกา   เข็มทอง
   3. นางสาวชาริณี   จันทอง
   4. นางสาวบัณฑิตา  นาคสกุล
   5. นางสาวโศภิตา    สุทธิไกร
   6. นายสุทิวัส      หมั่นกิจ
   7.นางสาวฐานิดา เกิดกุญชร
   ประกาศเมื่อ 14/07/60)

  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (รอบพิเศษ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 และสอบสัมภาษ์ในวันอังคาร 18 กรกฎาคม 2560
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
   ตรวจสอบรายชื่อ
   ประกาศเมื่อ 3/07/60
  • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวันสอบสัมภาษณ์
   รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
   วันจันทร์ที่ 3
   กรกฎาคม 2560

   1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และต้องเตรียมเอกสารที่ขาด
   (รายชื่อนักเรียนที่ขาดส่งเอกสารดูได้ที่นี่)

   2.ใบรายงานเกรด Transcript ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ชุด
   3.ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT ถ่ายสำเนา  2  ชุด
   4. ใบรายงาน O-NET ถ่ายสำเนา   2  ชุด
   5. ใบเสร็จสีฟ้าที่นักเรียนสมัครคณะเทคนิคการแพทย์
   6. ใบกรอกข้อมูลนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ (ให้นักเรียนดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลและนำมา ในวันสัมภาษณ์  (นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
   หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม คุณสุภาภรณ์  เบอร์โทร.  02-9972222-30

  • ต่อ 1437
   ประกาศเมื่อ 30/06/60


  •  

   
   
   
   
   
   
     

   

   

   
   

   

   

     
   
  : Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต