• Css Template Preview

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS รอบที่ 4 (Admission)
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 10/07/61)

ตารางเรียน-ตารางสอบ เทอม 1/2561
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ทุคณะฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาดังรายการต่อไปนี้ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561-31 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศเมื่อ 15/6/61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเทคนิคการแพทย์
รอบที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
กรอกข้อมูลและประวัติการรับสมัครได้ที่นี่
ประกาศเมื่อ 14/06/61)

 

 


 
 
 
 
 
   

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต