คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้ายหรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สุดท้ายหรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
     2. มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกหรือขับร้องได้
     3. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
     4. มีโสตทักษะทางด้านดนตรี
     5. มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ โรคติดต่อร้ายแรง ติดยาเสพติดหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการ ศึกษาด้านดนตรี
     6. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต

ขั้นตอนการซื้อใบสมัคร และการสมัคร
ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา สามารถติดต่อเพื่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ตามรายละเอียดดังนี้
     1. ซื้อใบสมัครโดยตรงจากสำนักงานรับนักศึกษา (300 บาท) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1-103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร. 02-7915500 ถึง 5512 วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 08:30 ถึง 16:30 น เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
     2. ชำระค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะทาง (ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ ปฏิบัตดนตรี) 1,200 บาท (ไม่สามารถเรียกคืนได้) ที่สำนักงานรับนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1-103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต
     3. ในวันที่ยื่นใบสมัครโดยตรงที่อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์แล้ว สำหรับผู้สมัครสอบรอบที่ 1 และ 2 ให้ผู้สมัครมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักเลขานุการวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร 17 ศาลาดนตรีสุริยเทพ เพื่อรับคู่มือและระเบียบการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ และรับทราบเวลานัดหมาย สถานที่ในการสอบทั้งวิชาทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และปฎิบัติดนตรี เป็นรายบุคคล ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 ถึง 16:30 น เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เบอร์โทร 02-997-2200-30 ต่อ 6259,6258 6260 หรือ 6261

เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครโดยตรงที่สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 ห้อง 1-103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)
ในวันและเวลาราชการซึ่งต้องนำเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครดังต่อไปนี้
     1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยรังสิตที่กรอกข้อมูลของผู้สมัครถูกต้องอย่างครบถ้วน
     2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     3. สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ใบ ร.บ.) หรือผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
     4. ผลคะแนน Admission (ถ้ามี)
     5. ผู้ที่ต้องการสมัครสอบชิงทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ต้องกรอกใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ที่วิทยาลัยดนตรี อาคาร 10 ชั้น 10 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสามารถนำสำเนาเอกสารหลักฐานทางดนตรีต่างๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรการสอบเทียบเกรดจากศูนย์สอบดนตรีในไทยหรือต่างประเทศ (เช่นผลการสอบเกรดของ The Associated Board of the Royal School of Music (ABRSM) หรือ Trinity Guildhall เป็นต้น) ใบประกาศการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับทางดนตรี รวมทั้งแฟ้มภาพผลงานแสดง ผลงานการประพันธ์เพลง ฯลฯ (portfolio) มาฝากไว้ที่สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยดนตรีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา วิทยาลัยดนตรีจะคืนหลักฐานเอกสารทั้งหมดให้เมื่อสิ้นสุดการสอบ

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

วิทยาลัยดนตรี มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนทุกปี เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถด้านดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่นโดยไม่มีข้อผูกมัดในการชำระคืนแต่อย่างใด ทุนนี้เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี

ผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต้องกรอกใบสมัครสำหรับสอบพิจารณาทุนการศึกษาที่สำนักงานวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคารศาลาดนตรีในวันยื่นใบสมัคร และต้องสมัครเพื่อทำการทดสอบในวันสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 เท่านั้น* วิทยาลัยดนตรีแนะนำให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสมัครสอบในการสอบคัดเลือกรอบแรก ถ้ามีการให้ทุนการศึกษาครบทั้ง 10 ทุนแก่นักศึกษาในรอบแรกแล้ว อาจไม่มีทุนการศึกษาเหลือสำหรับผู้สมัครสอบรอบที่สอง

ตารางสอบสำหรับปีการศึกษา 2560

การสอบเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดนตรี จะเปิดสอบปีละ 5 ครั้ง เป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งมักจะเปิดสอบรอบแรกช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤษจิกายน รอบสอง เดือนธันวาคม หรือมกราคม รอบสามเดือนมีนาคม และรอบสี่เดือนพฤษภาคม และรอบที่ห้า เดือนกรกฎาคม


กิจกรรม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ชำระค่าใบสมัคร 300 บาท และชำระค่าสอบ 1,200 บาท ที่อาคาร 1 ห้อง 1-103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) จ 15 ส.ค. ถึง พ 12 ต.ค. 59 จ 17 ต.ค..59 ถึง พ 18 ม.ค. 60 (30 ธ.ค. - 2 ม.ค. ไม่มีการรับสมัคร) จ 23 ม.ค. ถึง พ 15 มี.ค. 60 จ 20 มี.ค. ถึง พฤ 11 พ.ค. 60 จ 15 พ.ค. ถึง พฤ 13 ก.ค. 60
กำหนดวันทดสอบทฤษฎีดนตรี/โสตทักษะ/ ปฏิบัติดนตรี อา 16 ต.ค. 59* อา 22 ม.ค. 60* อา 19 มี.ค. 60 อา 14 พ.ค. 60 อา 16 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต
www.rsu.ac.th และ
www.rsu.ac.th/music
ศ 21 ต.ค. 59 ศ 27 ม.ค. 60 ศ 24 มี.ค. 60 ศ 19 พ.ค. 60 ศ 21 ก.ค. 60
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา อาคาร 1 สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต อ 25 ต.ค. ถึง ศ 4 พ.ย. 59 จ 30 ม.ค. ถึง ศ 10 ก.พ. 60 จ 27 มี.ค. ถึง ศ 7 เม.ย. 60 จ 29 พ.ค. ถึง ศ 9 มิ.ย. 60 จ 24 ก.ค. ถึง ศ 4 ส.ค. 6o

*ผู้สมัครที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครในเพื่อทดสอบในรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านั้นอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อการสอบอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อการสอบ
     1. บัตรประจำตัวผู้สอบ
     2. ปากกา ดินสอ 2B สองแท่ง และยางลบดินสอ สำหรับการสอบทฤษฎีดนตรี
     3. โน้ตเพลงที่ใช้สอบ ถ่ายสำเนาทุกเพลง จำนวน 2 ชุด สำหรับคณะกรรมการสอบปฏิบัติดนตรี ผู้สอบจะได้รับสำเนาคืนเมื่อทำการสอบเสร็จสิ้น
     4. ผู้สอบต้องนำเครื่องดนตรีของตนเองมาสำหรับการสอบดนตรีปฏิบัติ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดงอื่นๆ เช่น ที่วางเท้าสำหรับกีตาร์คลาสสิก สายแจ๊คกีตาร์ไฟฟ้าและกีตาร์เบส รองเท้าเต้น ไม้กลอง ลิ้นเครื่องเป่า คันชัก ฉาบ เป็นต้น ยกเว้น วิทยาลัยดนตรีจะจัดเตรียม เปียโน เครื่องตี กลองชุด ตู้แอมป์ ให้ผู้สอบ
     5. วิทยาลัยดนตรีไม่จัดหานักเปียโนหรือวงบรรเลงประกอบให้ ผู้สอบขับร้องและผู้สอบเครื่องดนตรีที่เลือกสอบเพลงที่มีเปียโนบรรเลงประกอบจะต้องจัดหาผู้บรรเลงเปียโนหรือวงประกอบมาบรรเลง สำหรับการสอบอิมโพรไวส์แขนงดนตรีแจ๊สศึกษา วิทยาลัยดนตรีอนุญาตให้ใช้ซีดี Backing Track เปิดประกอบ
     6. ผู้สอบควรมาถึงหน้าห้องสอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสอบของผู้สอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเอกสารก่อนเข้าห้องสอบ
     7. แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสถาบันที่ผู้สมัครสังกัด
     8. การสอบทฤษฎีดนตรีใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที สอบโสตทักษะและสอบปฏิบัติดนตรีรวมการสอบสัมภาษณ์คนละ 10 ถึง 15 นาที
     9. ก่อนการสอบปฏิบัติดนตรี ผู้สมัครทุกคนควรเตรียมเครื่องดนตรีของตนให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ ปรับตั้งสายของเครื่องดนตรี เตรียมสายสัญญาณ เตรียมซีดี Backing Track โน้ตเพลงสำหรับการสอบ และโน้ตเพลงสำหรับคณะกรรมการให้เรียบร้อย

การประกาศผลสอบ

วิทยาลัยดนตรีประกาศผลการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบภายในไม่เกิน 10 วันหลังการสอบสิ้นสุดลงของรอบนั้นๆ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ที่เว็บไซด์ของวิทยาลัยดนตรี http://www.rsu.ac.th/music หรือเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th หรือโทร 02-997-2200-30 ต่อ 6259,6258 6260 หรือ 6261

วิทยาลัยดนตรีจะจัดส่งผลการสอบคัดเลือก โดยการส่งเอกสารตอบรับทางไปรษณีย์ไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ สำหรับผู้ที่สอบผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รับตารางเรียน และลงทะเบียนเรียนได้ตามวัน และเวลาที่วิทยาลัยประกาศไว้

ผู้สอบผ่านได้รับทุนความสามารถทางดนตรี ต้องมารายงานตัวและรับเอกสารจากวิทยาลัยดนตรีตามวันและเวลาที่ประกาศไว้