คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา

      1) แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาดนตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และ/หรือมีประสบการณ์การแสดงและการสอนดนตรี หรือโดยดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
      2) แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
      3) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
      4) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติดหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านดนตรี
      5) มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกหรือขับร้องได้เป็นอย่างดี มีโสตทักษะทางด้านดนตรี และมีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก หรือมีประสบการณ์การสอนดนตรีอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานการประพันธ์เพลง
      6) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
      7) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต


ใบสมัคร และขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://grad.rsu.ac.th/adMisssion.aspx สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.rsu.ac.th/gradadmission หรือยื่นใบสมัครได้ที่
     • บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-9972222 ต่อ 4001-4005
     • ศูนย์การศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร (อ-ศ 09:00-21:00 / ส-อา 09:00-17:00 น. โทร 02-6175858
     • สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร 02-9972222 ต่อ 5500-5510

เอกสารประกอบการสมัคร      
      1. รูปถ่าย (ไม่สวมชุดครุย) 1 นิ้ว 6 รูป
      2. สำเนาใบปริญญาบัตร
      3. ใบ Transcript
      4. สำเนาทะเบียนบ้าน
      5. สำเนาบัตรประชาชน
      6. หนังสือรับรองจากอาจารย์ดนตรี 2 ฉบับ

ค่าสมัครสอบ และค่าสอบเฉพาะทาง

ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้องชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท และค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะทาง 1,200 บาท (ไม่สามารถเรียกคืนได้)

ตารางสอบ

วิทยาลัยดนตรีจัดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโทปีละ 5 ครั้ง ทุกปีการศึกษา ซึ่งมักจะเปิดสอบรอบแรกช่วงเดือน กันยายน, รอบสอง เดือนตุลาคม, รอบสาม เดือนมกราคม, รอบสี่ เดือน มีนาคม และรอบห้า เดือนพฤษภาคม

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
ชำระค่าใบสมัคร 500 บาท และชำระค่าสมัครสอบ 1,200 บาท ที่อาคาร 1 ห้อง 1-103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)
1 ก.ย. ถึง พ 12 ต.ค. 59
พจ 17 ต.ค..59 ถึง พ 18 ม.ค. 60 (30 ธ.ค. - 2 ม.ค. ไม่มีการรับสมัคร)
จ 23 ม.ค. ถึง พ 15 มี.ค. 60
จ 20 มี.ค. ถึง พฤ 11 พ.ค. 60
จ 15 พ.ค. ถึง พฤ 13 ก.ค. 60
กำหนดวันทดสอบทฤษฎีดนตรี/ โสตทักษะ / ปฏิบัติดนตรี และสัมภาษณ์
อา 16 ต.ค. 59
อา 22 ม.ค. 60
อา 19 มี.ค. 60
อา 14 พ.ค. 60
อา 16 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.rsu.ac.th และ www.rsu.ac.th/music
ศ 21 ต.ค. 59
ศ 27 ม.ค. 60
ศ 24 มี.ค. 60
ศ 19 พ.ค. 60
ศ 21 ก.ค. 60
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา อาคาร 1 สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
อ 25 ต.ค. ถึง ศ 4 พ.ย. 59
จ 30 ม.ค. ถึง ศ 10 ก.พ. 60
จ 27 มี.ค. ถึง ศ 7 เม.ย. 60
จ 29 พ.ค. ถึง ศ 9 มิ.ย. 60
จ 24 ก.ค. ถึง ศ 4 ส.ค. 60

วิชาที่ต้องสอบ

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททุกคน จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ และวิชาดนตรี ดังนี้

1) วิชาปฏิบัติดนตรี โสตทักษะ และสอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาคนละ 10 ถึง 15 นาที)
2) วิชาทฤษฎีดนตรี (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)
3) วิชาประวัติดนตรีตะวันตก (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)
4) วิชาประวัติดนตรีแจ๊ส (เฉพาะแขนงแจ๊ส)
5) วิชาการประพันธ์เพลง (สำหรับผู้สมัครแขนงวิชาการประพันธ์เพลงเท่านั้น)

ข้อปฏิบัติเพื่อเตรียมการสอบ

     1. บัตรประจำตัวผู้สอบ
     2. สำหรับการสอบภาคทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์และโสตทักษะ ผู้สอบควรเตรียม ปากกา ดินสอ 2B สองแท่ง น้ำยาลบคำผิด และยางลบดินสอ
     3. โน้ตเพลงที่ใช้สอบ ถ่ายสำเนาทุกเพลง จำนวน 3 ชุด สำหรับคณะกรรมการสอบปฏิบัติดนตรี ผู้สอบจะได้รับสำเนาคืนเมื่อทำการสอบเสร็จสิ้น
     4. ผู้สอบต้องนำเครื่องดนตรีของตนเองมาสำหรับการสอบดนตรีปฏิบัติ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดงอื่นๆ เช่น ที่วางเท้าสำหรับกีตาร์คลาสสิก สายแจ๊คกีตาร์ไฟฟ้าและกีตาร์เบส รองเท้าเต้น ไม้กลอง ลิ้นเครื่องเป่า คันชัก ฉาบ เป็นต้น ให้ยกเว้น วิทยาลัยดนตรีจะจัดเตรียม เปียโน เครื่องตี กลองชุด ตู้แอมป์ ให้ผู้สอบ
     5. วิทยาลัยดนตรีไม่จัดหานักเปียโนหรือวงบรรเลงประกอบให้ ผู้สอบขับร้องและผู้สอบเครื่องดนตรีที่เลือกสอบเพลงที่มีเปียโนบรรเลงประกอบจะต้องจัดหาผู้บรรเลงเปียโนหรือวงประกอบมาบรรเลง สำหรับการสอบอิมโพรไวส์แขนงดนตรีแจ๊สศึกษา วิทยาลัยดนตรีอนุญาตให้ใช้ซีดี Backing Track เปิดประกอบ
     6. ควรมาถึงหน้าห้องสอบอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาสอบของผู้สอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเอกสารก่อนเข้าห้องสอบ
     7. แต่งกายชุดสุภาพ
     8. การสอบทฤษฎีดนตรีใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประวัติศาสตร์ดนตรี 2 ชั่วโมง สอบโสตทักษะ Dictation 1 ชั่วโมง และ Sight-reading 10 นาที และสอบปฏิบัติดนตรีรวมการสอบสัมภาษณ์คนละ 10 ถึง 15 นาที

การประกาศผลสอบ

วิทยาลัยดนตรีประกาศผลผู้สอบเข้าได้ในแต่ละรอบภายใน 10 วันหลังการสอบสิ้นสุดลงของรอบนั้นๆ โดยผู้สมัคร สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ที่เว็บไซด์ของวิทยาลัยดนตรี http://www.rsu.ac.th/music/ หรือโทรสอบถามผลได้ที่ หมายเลข 02-9972200 ถึง 30 ต่อ 3209 หรือ 3210 ในวัน และเวลาราชการ

วิทยาลัยดนตรีจะจัดส่งผลการสอบคัดเลือก โดยการส่งเอกสารตอบรับทางไปรษณีย์ไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ สำหรับผู้ที่สอบผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และรับตารางเรียน และลงทะเบียนเรียนได้ตามวัน และเวลาที่ วิทยาลัยประกาศไว้


ทุนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

วิทยาลัยดนตรี มีทุนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสำหรับนักศึกษาระดับปริญาโท ซึ่งทุนนี้สามารถแบ่ง ออกเป็น ทุนการศึกษา 50% ของค่าเล่าเรียน จำนวน 3 ทุน หรือแบ่งออกเป็น 25% ของค่าเล่าเรียน จำนวน 6 ทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนวิทยาลัยดนตรี

ผู้สมัครที่สนใจขอรับทุนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีต้องกรอกในสมัครที่สำนักเลขานุการวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร 17 ศาลาดนตรีสุริยเทพ วิทยาลัยดนตรีแนะนำให้ผู้ที่ต้องการชิงทุนการศึกษา มาสมัครเพื่อสอบคัดเลือกตั้งแต่รอบแรก เพราะหากมีการเสนอให้ทุนครบตามจำนวนแล้ว อาจไม่มีทุนเหลือสำหรับผู้สมัครสอบรอบหลัง

ผู้สมัครที่สอบผ่าน และได้รับทุนความสามารถทางดนตรี ต้องมารายงานตัวและรับเอกสารจากวิทยาลัยดนตรีตามวันและเวลาที่ประกาศไว้
Vocal ขับร้อง คลาสสิก:
Scales: 1 Octave; Major/Minor (Natural/Harmonic/Melodic)
Arpeggios: 1 Pctave; Major/Minor
Aria (บทร้องเดี่ยวจากโอเปรา) จำนวน 2 บท โดยเพลงหนึ่งในสองจะต้องเป็น บทร้องเดี่ยวจากอุปรากรของ W.A. Mozart
Art Songs 3 เพลง 3 ภาษา (อิตาเลียน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สเปน, รัสเซีย, อังกฤษ) และเป็นบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกันไม่น้อยกว่า 2 ยุค โดยมีระดับความยากมากกว่าบทเพลงตัวอย่างสำหรับผู้เข้าสอบระดับปริญญาตรี (หน้า 28-30)
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Piano เปียโน:
Scales: 4 Octaves; Major, Minor (Harmonic/Melodic) ทุกบันไดเสียง บรรเลงด้วยความจำ
บทเพลง Prelude and Fugue หรือ 3 part Inventions ประพันธ์โดย J.S. Bach 1 บท บรรเลงด้วยความจำ
ท่อนเร็ว 1 ท่อนจากบทเพลง Piano Sonata ประพันธ์โดย Haydn Mozart หรือ Beethoven บรรเลงด้วยความจำ
บทเพลงประพันธ์โดยคีตกวียุคโรแมนติกหรือยุคศตวรรษที่ยี่สิบ เช่น Brahms Debussy Chopin Liszt หรือ Bartok 1 บท บรรเลงด้วยความจำ
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8

Classical Guitar กีต้าร์คลาสสิก:
Scales/Arpeggios: 2-3 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ทุกบันไดเสียง บรรเลงด้วยความจำ
บทเพลง 2 บทที่ต่างยุคกัน และมี Tempo ต่างกัน (ช้า 1 บท, เร็ว 1 บท) บรรเลงด้วยความจำ
Study 1 บท ประพันธ์โดย Sor, Carcassi, Giuliani, Aguado, Carulli หรือ Villa-Lobos บรรเลงด้วยความจำ
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Violin ไวโอลิน:
Major scales (3 octaves) ในบันไดเสียง A flat, B flat และ C
Minor scales (3 octaves) ในบันไดเสียง A, B flat และ C (Harmonic/Melodic)
Arpeggios ( 3 octaves) ในบันไดเสียง G, B flat และ C; Major/Minor
Chromatic scales เริ่มจาก C และ D (2 octaves)
Scales และ Arpeggios เล่นด้วยความเร็วปานกลาง
เพลงบังคับ (เลือก 2 เพลง)
J.B.Accolay: Violin Concerto in A op.12
A.Corelli-Suzuki: La Folia
J.H.Fiocco: Allegro
W.A.Mozart: Sonata in E minor K.304, 1st movement
J.Massenet: Meditation from "Thais"
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Viola วิโอลา:
Scales/Arpeggios: 3 octaves; C major/minor (Harmonic/Melodic), D major-minor (Harmonic/Melodic)
Chromatic scales เริ่มจาก E flat และ E (2 octaves)
Scales และ Arpeggios เล่นด้วยความเร็วปานกลาง
เพลงบังคับ (เลือก 2 เพลง)
Eccles, Henry: Sonata in G minor (ท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2)
Vivaldi, Antonio: Concerto in D minor, op. 3, no. 6 ท่อนที่ 3 (Suzuki Viola School, Bk. 4)
Brahms, Johannes: Hungarian Dance no. 5 (Suzuki Viola School, Bk. 6)
Bach, Johann Sebastian : Arioso no. 4 (Suzuki Viola School, Bk. 6)
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Violoncello เชลโล:
Scales/Arpeggios: 3 octaves; C major/minor (Harmonic/Melodic), D major-minor (Harmonic/Melodic)
Chromatic scales เริ่มจาก C sharp และ G (2 octaves)
เพลงบังคับ (เลือก 2 เพลง)
Eccles, Henry: Sonata in G minor (ท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2)
Marcello, Bnedetto: Adagio & Allegro จาก Sonata in E minor, Op.1, No.2 (Suzuki Cello School, Bk. 4)
Vivaldi Antonio: Sonata in E minor, Op.14, No. 5 (Suzuki Cello School, Bk. 5)
Saint-Saëns: Allgro Appasionato
Bach, Johann Sebastian ท่อนใดท่อนหนึ่งจาก Cello Suite no. 1 in G major, BWV1007
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Double Bass ดับเบิ้ลเบส:
Scales/Arpeggios: 2 octaves; E major/minor (Harmonic/Melodic), G major-minor (Harmonic/Melodic)
Chromatic Scale เริ่มจาก E (2 octaves)
Etude 1 บทจาก Simandl Book 1 หรือ 30 Etudes, Storch-Hrabe Etudes
บทเพลงมาตรฐานสำหรับบรรเลงด้วยดับเบิ้ลเบส เช่น Eccles Sonata หรือ Dragonnetti: Double Bass Concerto เป็นต้น
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Flute ฟลูท:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
2 ท่อนจาก Sonata หรือ Concerto ของ Handel, J.S. Bach, Mozart หรือเทียบเท่า
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Oboe โอโบ:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
2 ท่อนจาก Sonata หรือ Concerto ของ Mozart หรือเทียบเท่า
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Clarinet คลาริเนต:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บท จาก C. Rose: 32 Etudes
Concerto No. 1 หรือ Grand Duo Concertante หรือ Variations หรือ Concertino ของ C. von Weber หรือบทเพลงเทียบเท่า
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Bassoon บาสซูน:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บท จาก Julius Weissenborn: Complete Method for Bassoon
1 ท่อนจาก Bassoon Concerto ของ Vivaldi หรือ Mozart หรือ Weber หรือ Sonata หรือเพลงสั้นสำหรับ Bassoon และ Piano
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Saxophone แซกโซโฟน:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บท ประพันธ์โดย Marcel Mule และ 1 บทจากบทเพลงมาตรฐานการบรรเลงของแซกโซโฟน ประพันธ์โดย Heiden, Mihaud, Creston, หรือ Glazunov
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

French Horn เฟรนช์ฮอร์น:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
ท่อนที่ 1 จากบท Concerto มาตรฐาน ประพันธ์โดย W.A. Mozart (ไม่ต้องมี cadenza) หรือ R. Strauss หรือ F. Strauss หรือ Haydn หรือ Saint-Saëns และ เพลงช้า 1 เพลง
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต


เนื้อหาการสอบปฏิบัติดนตรีสำหรับแขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา

ผู้สมัครในแขนงดนตรีแจ๊สศึกษา ต้องบรรเลงหรือขับร้องผลงานเพลง 3 เพลงที่มีสไตล์แตกต่างกัน โดยให้บรรเลงทำนอง และทำการด้นสดแบบ (Improvisation) ตามลักษณะคอร์ดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิทยาลัยสามารถจัดให้เปิด CD play-a-long ประกอบให้ หรือผู้สมัครอาจนำ CD เปิดประกอบหรือนำนักดนตรีมาบรรเลงประกอบมาเองได้ และมีการสอบ Sight-Reading ผู้เล่นกลองชุดต้องแสดงการบรรเลงจังหวะสำหรับเพลงแจ๊ส เช่น medium swing, jazz waltz, funk, shuffle และ Latin rhythms แบบต่าง ๆ

การทดสอบจะจัดที่ Studio A ใน Music Technology Center ของวิทยาลัย ซึ่งมีกลองชุด 4 ใบ เปียโน และตู้แอมป์สำหรับกีต้าร์ไฟฟ้าและกีต้าร์เบสให้ ผู้สมัครต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง ผู้สมัครสอบกลองชุดต้องนำฉาบของตนเองมาใช้ในการสอบด้วย

เปียโน ฟลูท คลาริเนต ดับเบิ้ลเบส แซกโซโฟน ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องเพอคัสชั่น กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส และขับร้อง
Scales: 2 Octaves; Major, Minor (Harmonic/Melodic) Major Pentatonic และ Blues ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต (ขับร้อง 1 Octave)
บรรเลงเพลงประเภทเพลง Swing 1 เพลง เช่น:
    Autumn Leaves | Take the A-Train | All the Things You Are Satin Doll | Stella By Starlight | Just Friends Lullaby of Birdland | Four | All of Me Oleo (rhythm changes) | There Will Never Be Another You
บรรเลงเพลงประเภท Jazz Ballad หรือ Bossa Nova 1 เพลง เช่น:
   My Funny Valentine | My Romance | Round Midnight My One and Only Love | Misty | Body and Soul Angel Eyes | Darn That Dream | Embraceable You หรือ Bossa Nova
   Blue Bossa | Meditation | Wave, Black Orpheus Girl from Ipanema | Corcovado | Triste Gentle Rain | Black Orpheus
บรรเลงเพลงประเภท Blues 1 เพลง เช่น:
   Straight no Chaser | Blue Monk | Billie's Bounce Bessie's Blues | Now's the Time | Tenor Madness | Doxy
Sight-Reading:
   - ขับร้อง: ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต
   - เครื่องดนตรี: บทเพลงมาตราฐานของวง Big Band


กลองชุด
    - เทคนิคพื้นฐานต่างๆ ของกลองสแนร์ (Rudiments) 7 แบบ ได้แก่ Single Stroke Roll, Multiple Bounce Roll, Double Stroke Open Roll, Five Stroke Roll, Single Paradiddle, Flam และ Drag (ดูภาคผนวกท้ายคู่มือ)
    - บรรเลงเพลงในรูปแบบ 32-Bar Song Form 1 เพลง เช่น Scrapple from the Apple, Take the “A” Train, Satin Doll เป็นต้น
    - บรรเลงเพลงประเภท Blues 1 เพลง เช่น Au Privave, Straight No Chaser, Blue Monk เป็นต้น
    - Comping Swing (Improvisation) ทั้ง 2 รูปแบบ คือ 32-Bar Song Form และ 12-Bar Blues
    - บรรเลงเพลงแบบฝึกหัด (Etude) ทั้ง 2 บท (ดูภาคผนวกท้ายคู่มือ)
    - เล่น Basic Brush ทั้ง 3 แบบ ในจังหวะแบบ Medium Swing และ Ballad (ดูภาคผนวกท้ายคู่มือสอบเข้า)
    - เล่นจังหวะแบบต่างๆ ได้แก่ Bossa Nova in 4/4, Samba, Merengue, Cha Cha, Tango, Bolero, Cumbia, Rhumba และ Funky (ดูภาคผนวกท้ายคู่มือ)
    - Sight-reading: บทเพลงมาตราฐานของวง Big Band


Trumpet ทรัมเปต:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บท จาก Charlier: Etudes
1 ท่อนเร็ว และ 1 ท่อนช้า โดยเลือกจาก Concertos ประพันธ์โดย Joseph Haydn (Boosey & Hawkes), J.N. Hummel (Boosey & Hawkes), Alexander Arutunian (Sikorski), Osker Bohme (Simrock), Alexander Pakhmutova (Halleonard), Sonate ประพันธ์โดย Kent Kennan (Alfred), Halsey Stevens (Editon Peter), Hindemith (Schott) หรือ Theo Charlier: Etudes No.1-2 (Alphonse Leduc)
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต


Trombone ทรอมโบน:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
2 บทเพลง เช่น Rochut: Melodious Etudes หรือ Barat: Andante et Allegro หรือ Introduction and Dance, Guilmant: Morceau Symphonique หรือ Pryor: Blue Bells of Scotland เป็นต้น
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต


Tuba ทูบา:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บทของ Bordogni หรือ Bach/Bell: Air and Bouree
Barat: Introduction and Dance or Wilder: Suite No. 1 (Effie)
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต


Percussion เครื่องตี:
เลือก 2 บทเพลง solo ที่ต่างเครื่องดนตรี เช่น Snare/Marimba หรือ Marimba/Timpani หรือ Timpani/Snare


Tuba ทูบา :
กลองสแนร์:
- Etude 1 บทจาก Intermediate Drum Method ประพันธ์โดย Roy Burns หรือจาก Intermediate Snare Drum Studies ประพันธ์โดย Mitchell Peters
- สอบการอ่านโน้ตแบบ Sight-Reading ความยาว ไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8
กลองทิมปานี:
- Etude 1 บทจาก Modern Method for Timpani ประพันธ์โดย Saul Goodman หรือจาก Timpani Method ประพันธ์โดย Alfred Friese and Alexander Lepak หรือ Technique for the Virtuoso Timpanist ประพันธ์โดย Fred Hinger
- Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8
เครื่องตีประเภทคีย์บอร์ด (Marimba, Xylophone เป็นต้น):
- Scales/Arpeggios: 2-3 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
- Etude 1 บทจาก Modern School for Xylophone หรือ Marimba, Vibraphone ประพันธ์โดย Morris - Goldenberg หรือ Mental and Manual Calisthenics ประพันธ์โดย Elden Bailey หรือ Style Studies ประพันธ์ โดย John Bergamo
- Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต