คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา

รับผู้จบปริญญาตรีสาขาดนตรี หรือมีประสบการณ์การสอนดนตรีอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานการประพันธ์เพลง หรือมี ทักษะการบรรเลงหรือขับร้องเป็นอย่างดี

ใบสมัคร และขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://grad.rsu.ac.th/adMisssion.aspx สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.rsu.ac.th/gradadmission หรือยื่นใบสมัครได้ที่
     • บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-9972222 ต่อ 4001-4005
     • ศูนย์การศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร (อ-ศ 09:00-21:00 / ส-อา 09:00-17:00 น. โทร 02-6175858
     • สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร 02-9972222 ต่อ 5500-5510

เอกสารประกอบการสมัคร      
     1. รูปถ่าย (ไม่สวมชุดครุย) 1 นิ้ว 6 รูป
     2. สำเนาใบปริญญาบัตร
     3. ใบ Transcript
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน
     5. สำเนาบัตรประชาชน
     6. หนังสือรับรองจากอาจารย์ดนตรี 2 ฉบับ

ค่าสมัครสอบ และค่าสอบเฉพาะทาง

ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้องชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท และค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะทาง 1,200 บาท (ไม่สามารถเรียกคืนได้)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อการสอบ
     1. บัตรประจำตัวผู้สอบ
     2. สำหรับการสอบภาคทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์และโสตทักษะ ผู้สอบควรเตรียม ปากกา ดินสอ 2B สองแท่ง น้ำยาลบคำผิด และยางลบดินสอ
     3. โน้ตเพลงที่ใช้สอบ ถ่ายสำเนาทุกเพลง จำนวน 3 ชุด สำหรับคณะกรรมการสอบปฏิบัติดนตรี ผู้สอบจะได้รับสำเนาคืนเมื่อทำการสอบเสร็จสิ้น
     4. ผู้สอบต้องนำเครื่องดนตรีของตนเองมาสำหรับการสอบดนตรีปฏิบัติ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดงอื่นๆ เช่น ที่วางเท้าสำหรับกีตาร์คลาสสิก สายแจ๊คกีตาร์ไฟฟ้าและกีตาร์เบส รองเท้าเต้น ไม้กลอง ลิ้นเครื่องเป่า คันชัก ฉาบ เป็นต้น ให้ยกเว้น วิทยาลัยดนตรีจะจัดเตรียม เปียโน เครื่องตี กลองชุด ตู้แอมป์ ให้ผู้สอบ
     5. วิทยาลัยดนตรีไม่จัดหานักเปียโนหรือวงบรรเลงประกอบให้ ผู้สอบขับร้องและผู้สอบเครื่องดนตรีที่เลือกสอบเพลงที่มีเปียโนบรรเลงประกอบจะต้องจัดหาผู้บรรเลงเปียโนหรือวงประกอบมาบรรเลง สำหรับการสอบอิมโพรไวส์แขนงดนตรีแจ๊สศึกษา วิทยาลัยดนตรีอนุญาตให้ใช้ซีดี Backing Track เปิดประกอบ
     6. ควรมาถึงหน้าห้องสอบอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาสอบของผู้สอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเอกสารก่อนเข้าห้องสอบ
     7. แต่งกายชุดสุภาพ
     8. การสอบทฤษฎีดนตรีใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประวัติศาสตร์ดนตรี 2 ชั่วโมง สอบโสตทักษะ Dictation 1 ชั่วโมง และ Sight-reading 10 นาที และสอบปฏิบัติดนตรีรวมการสอบสัมภาษณ์คนละ 10 ถึง 15 นาที

ตารางสอบ

วิทยาลัยดนตรีจัดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโทปีละ 5 ครั้ง ทุกปีการศึกษา ซึ่งมักจะเปิดสอบรอบแรกช่วงเดือน กันยายน, รอบสอง เดือนตุลาคม, รอบสาม เดือนมกราคม, รอบสี่ เดือน มีนาคม และรอบห้า เดือนพฤษภาคม

รอบที่

วันรับสมัคร

วันสอบทฤษฎี ปฏิบัติ

โสตทักษะ สัมภาษณ์

วันประกาศผล

วันขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา

3

4 ธ.ค. 60 – 26 ม.ค. 61

อาทิตย์ 28 มกราคม 2561

1 กุมภาพันธ์ 2561

5 ก.พ. – 16 ก.พ. 2561

4

29 ม.ค. – 23 มี.ค. 2561

อาทิตย์ 25 มีนาคม 2561

29 มีนาคม 2561

2 เม.ย. – 12 เม.ย. 2561

(ยกเว้น 6 เม.ย.)

5

26 มี.ค. – 18 พ.ค. 2561

อาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2561

24 พฤษภาคม 2561

28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561

(ยกเว้น 29 พ.ค.)

6

21 พ.ค. – 13 ก.ค. 2561

อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2561

19 กรกฎาคม 2561

23 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561

(ยกเว้น 27 - 30 ก.ค.)


การประกาศผลสอบ

วิทยาลัยดนตรีประกาศผลผู้สอบเข้าได้ในแต่ละรอบภายใน 10 วันหลังการสอบสิ้นสุดลงของรอบนั้นๆ โดยผู้สมัคร สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ที่เว็บไซด์ของวิทยาลัยดนตรี http://www.rsu.ac.th/music/ หรือโทรสอบถามผลได้ที่ หมายเลข 02-9972200 ถึง 30 ต่อ 3209 หรือ 3210 ในวัน และเวลาราชการ

วิทยาลัยดนตรีจะจัดส่งผลการสอบคัดเลือก โดยการส่งเอกสารตอบรับทางไปรษณีย์ไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ สำหรับผู้ที่สอบผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และรับตารางเรียน และลงทะเบียนเรียนได้ตามวัน และเวลาที่ วิทยาลัยประกาศไว้


เนื้อหาการสอบ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททุกคน จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ และวิชาดนตรี
สำหรับการสอบวิชาดนตรี มีเนื้อหาดังนี้
การสอบโสตทักษะ และการบันทึกโน้ต (สอบทุกคน)

การปฏิบัติจังหวะจากการอ่านโน้ต (โน้ตเขบ็ตสามชั้นถึงโน้ตตัวขาวและตัวหยุด เครื่องหมายโยงเสียง เครื่องหมายเชื่อมเสียง และโน้ตสามพยางค์) การร้องโน้ตจากการอ่าน (โน้ตจากบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์) การบันทึกจังหวะที่ได้ยิน (โน้ตเขบ็ตสองชั้นถึงโน้ตตัวขาวและตัวหยุด เครื่องหมายโยงเสียง เครื่องหมายเชื่อมเสียง และโน้ตสามพยางค์) การบันทึกทำนองที่ได้ยิน (โน้ตเขบ็ตสองชั้นถึงโน้ตตัวขาวและตัวหยุด เครื่องหมายโยงเสียง เครื่องหมายเชื่อมเสียง และโน้ตสามพยางค์) การบันทึกการประสานเสียง (คอร์ดไดอาโทนิก และคอร์ดทบเจ็ดแบบไดอาโทนิก รวมถึงการพลิกกลับของคอร์ด) ผู้สมัครสอบระดับปริญญาโทมีผลการสอบไม่ถึงมาตรฐานต้องเข้าชั้นเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานวิชาควบคู่กับการศึกษาในระดับปริญญาโท

ประวัติดนตรีตะวันตก (สอบทุกคน)

เนื้อหาครอบคลุมประวัติดนตรียุค Middle Ages จนถึงยุค Romantic (สามารถดูตัวอย่างข้อสอบได้ในคู่มือการสอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ซึ่งจะแจกให้กับผู้สมัครสอบทุกคนในวันสมัคร) ผู้สมัครสอบระดับปริญญาโทมีผลการสอบไม่ถึงมาตรฐานต้องเข้าชั้นเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานวิชาควบคู่กับการศึกษาในระดับปริญญาโท

ทฤษฎีดนตรี (สอบทุกคน)

เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการประสานเสียงสี่แนว (สามารถดูตัวอย่างข้อสอบได้ในคู่มือการสอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ซึ่งจะแจกให้กับผู้สมัครสอบทุกคนในวันสมัคร) ผู้สมัครสอบระดับปริญญาโทมีผลการสอบไม่ถึงมาตรฐานต้องเข้าชั้นเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานวิชาควบคู่กับการศึกษาในระดับปริญญาโท

การประพันธ์เพลง (ผู้สมัครแขนงวิชาการประพันธ์เพลงเท่านั้น)

ส่งเอกสารผลงานการประพันธ์เพลงต้นฉบับของตนเอง 2-3 บทเพลงที่มีสังคีตลักษณ์เล็กหรือใหญ่ (Binary, Ternary, Theme & Variations, Rondo, Sonata หรืออื่นๆ) สำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรี วงดนตรีขนาดเล็กหรือใหญ่ พร้อมซีดีการแสดงผลงานบทเพลง (ถ้ามี) ให้ผู้ทดสอบส่งผลงานการประพันธ์ล่วงหน้าที่วิทยาลัยดนตรีก่อนวันทดสอบ 2 สัปดาห์ และทดสอบการประพันธ์บทเพลงขนาดสั้นจากแนวบทเพลงหรือโมทีฟที่กำหนดให้ในระยะเวลา 30 นาที

ปฏิบัติดนตรี (สอบทุกคน)

เนื้อหาการสอบปฏิบัติดนตรีสำหรับแขนงวิชาการแสดงดนตรี แขนงวิชาการสอนดนตรี แขนงวิชาการประพันธ์เพลง และแขนงวิชาทฤษฎีดนตรี

ผู้สมัครทุกคนต้องสอบปฏิบัติดนตรีด้วยการขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก ผู้สอบสามารถเลือกบทเพลงสอบจากตัวอย่างบทเพลงที่กำหนด หรือสามารถเลือกบทเพลงอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่กำหนดให้ แต่ควรมีความยากให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาโท หรืออย่างน้อยให้มีความยากของบทเพลงใกล้เคียงกับบทเพลงที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นคณะกรรมการสอบ ผู้สมัครสอบควรเตรียมสำเนาโน้ตเพลงบรรเลงสอบ 3 ชุดเพื่อให้กรรมการสอบประกอบการสอบด้วย ซึ่งผู้สมัครสอบจะได้รับคืนเมื่อการสอบเสร็จสิ้น

Vocal ขับร้อง คลาสสิก:
Scales: 1 Octave; Major/Minor (Natural/Harmonic/Melodic)
Arpeggios: 1 Pctave; Major/Minor
Aria (บทร้องเดี่ยวจากโอเปรา) จำนวน 2 บท โดยเพลงหนึ่งในสองจะต้องเป็น บทร้องเดี่ยวจากอุปรากรของ W.A. Mozart
Art Songs 3 เพลง 3 ภาษา (อิตาเลียน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สเปน, รัสเซีย, อังกฤษ) และเป็นบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกันไม่น้อยกว่า 2 ยุค โดยมีระดับความยากมากกว่าบทเพลงตัวอย่างสำหรับผู้เข้าสอบระดับปริญญาตรี (หน้า 28-30)
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Piano เปียโน:
Scales: 4 Octaves; Major, Minor (Harmonic/Melodic) ทุกบันไดเสียง บรรเลงด้วยความจำ
บทเพลง Prelude and Fugue หรือ 3 part Inventions ประพันธ์โดย J.S. Bach 1 บท บรรเลงด้วยความจำ
ท่อนเร็ว 1 ท่อนจากบทเพลง Piano Sonata ประพันธ์โดย Haydn Mozart หรือ Beethoven บรรเลงด้วยความจำ
บทเพลงประพันธ์โดยคีตกวียุคโรแมนติกหรือยุคศตวรรษที่ยี่สิบ เช่น Brahms Debussy Chopin Liszt หรือ Bartok 1 บท บรรเลงด้วยความจำ
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8

Classical Guitar กีต้าร์คลาสสิก:
Scales/Arpeggios: 2-3 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ทุกบันไดเสียง บรรเลงด้วยความจำ
บทเพลง 2 บทที่ต่างยุคกัน และมี Tempo ต่างกัน (ช้า 1 บท, เร็ว 1 บท) บรรเลงด้วยความจำ
Study 1 บท ประพันธ์โดย Sor, Carcassi, Giuliani, Aguado, Carulli หรือ Villa-Lobos บรรเลงด้วยความจำ
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Violin ไวโอลิน:
Major scales (3 octaves) ในบันไดเสียง A flat, B flat และ C
Minor scales (3 octaves) ในบันไดเสียง A, B flat และ C (Harmonic/Melodic)
Arpeggios ( 3 octaves) ในบันไดเสียง G, B flat และ C; Major/Minor
Chromatic scales เริ่มจาก C และ D (2 octaves)
Scales และ Arpeggios เล่นด้วยความเร็วปานกลาง
เพลงบังคับ (เลือก 2 เพลง)
J.B.Accolay: Violin Concerto in A op.12
A.Corelli-Suzuki: La Folia
J.H.Fiocco: Allegro
W.A.Mozart: Sonata in E minor K.304, 1st movement
J.Massenet: Meditation from "Thais"
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Viola วิโอลา:
Scales/Arpeggios: 3 octaves; C major/minor (Harmonic/Melodic), D major-minor (Harmonic/Melodic)
Chromatic scales เริ่มจาก E flat และ E (2 octaves)
Scales และ Arpeggios เล่นด้วยความเร็วปานกลาง
เพลงบังคับ (เลือก 2 เพลง)
Eccles, Henry: Sonata in G minor (ท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2)
Vivaldi, Antonio: Concerto in D minor, op. 3, no. 6 ท่อนที่ 3 (Suzuki Viola School, Bk. 4)
Brahms, Johannes: Hungarian Dance no. 5 (Suzuki Viola School, Bk. 6)
Bach, Johann Sebastian : Arioso no. 4 (Suzuki Viola School, Bk. 6)
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Violoncello เชลโล:
Scales/Arpeggios: 3 octaves; C major/minor (Harmonic/Melodic), D major-minor (Harmonic/Melodic)
Chromatic scales เริ่มจาก C sharp และ G (2 octaves)
เพลงบังคับ (เลือก 2 เพลง)
Eccles, Henry: Sonata in G minor (ท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2)
Marcello, Bnedetto: Adagio & Allegro จาก Sonata in E minor, Op.1, No.2 (Suzuki Cello School, Bk. 4)
Vivaldi Antonio: Sonata in E minor, Op.14, No. 5 (Suzuki Cello School, Bk. 5)
Saint-Saëns: Allgro Appasionato
Bach, Johann Sebastian ท่อนใดท่อนหนึ่งจาก Cello Suite no. 1 in G major, BWV1007
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Double Bass ดับเบิ้ลเบส:
Scales/Arpeggios: 2 octaves; E major/minor (Harmonic/Melodic), G major-minor (Harmonic/Melodic)
Chromatic Scale เริ่มจาก E (2 octaves)
Etude 1 บทจาก Simandl Book 1 หรือ 30 Etudes, Storch-Hrabe Etudes
บทเพลงมาตรฐานสำหรับบรรเลงด้วยดับเบิ้ลเบส เช่น Eccles Sonata หรือ Dragonnetti: Double Bass Concerto เป็นต้น
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Flute ฟลูท:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
2 ท่อนจาก Sonata หรือ Concerto ของ Handel, J.S. Bach, Mozart หรือเทียบเท่า
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Oboe โอโบ:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
2 ท่อนจาก Sonata หรือ Concerto ของ Mozart หรือเทียบเท่า
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Clarinet คลาริเนต:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บท จาก C. Rose: 32 Etudes
Concerto No. 1 หรือ Grand Duo Concertante หรือ Variations หรือ Concertino ของ C. von Weber หรือบทเพลงเทียบเท่า
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Bassoon บาสซูน:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บท จาก Julius Weissenborn: Complete Method for Bassoon
1 ท่อนจาก Bassoon Concerto ของ Vivaldi หรือ Mozart หรือ Weber หรือ Sonata หรือเพลงสั้นสำหรับ Bassoon และ Piano
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

Saxophone แซกโซโฟน:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บท ประพันธ์โดย Marcel Mule และ 1 บทจากบทเพลงมาตรฐานการบรรเลงของแซกโซโฟน ประพันธ์โดย Heiden, Mihaud, Creston, หรือ Glazunov
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต

French Horn เฟรนช์ฮอร์น:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
ท่อนที่ 1 จากบท Concerto มาตรฐาน ประพันธ์โดย W.A. Mozart (ไม่ต้องมี cadenza) หรือ R. Strauss หรือ F. Strauss หรือ Haydn หรือ Saint-Saëns และ เพลงช้า 1 เพลง
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต


เนื้อหาการสอบปฏิบัติดนตรีสำหรับแขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา

ผู้สมัครในแขนงดนตรีแจ๊สศึกษา ต้องบรรเลงหรือขับร้องผลงานเพลง 3 เพลงที่มีสไตล์แตกต่างกัน โดยให้บรรเลงทำนอง และทำการด้นสดแบบ (Improvisation) ตามลักษณะคอร์ดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิทยาลัยสามารถจัดให้เปิด CD play-a-long ประกอบให้ หรือผู้สมัครอาจนำ CD เปิดประกอบหรือนำนักดนตรีมาบรรเลงประกอบมาเองได้ และมีการสอบ Sight-Reading ผู้เล่นกลองชุดต้องแสดงการบรรเลงจังหวะสำหรับเพลงแจ๊ส เช่น medium swing, jazz waltz, funk, shuffle และ Latin rhythms แบบต่าง ๆ

การทดสอบจะจัดที่ Studio A ใน Music Technology Center ของวิทยาลัย ซึ่งมีกลองชุด 4 ใบ เปียโน และตู้แอมป์สำหรับกีต้าร์ไฟฟ้าและกีต้าร์เบสให้ ผู้สมัครต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง ผู้สมัครสอบกลองชุดต้องนำฉาบของตนเองมาใช้ในการสอบด้วย

เปียโน ฟลูท คลาริเนต ดับเบิ้ลเบส แซกโซโฟน ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบา เครื่องเพอคัสชั่น กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส และขับร้อง
Scales: 2 Octaves; Major, Minor (Harmonic/Melodic) Major Pentatonic และ Blues ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต (ขับร้อง 1 Octave)
บรรเลงเพลงประเภทเพลง Swing 1 เพลง เช่น:
    Autumn Leaves | Take the A-Train | All the Things You Are Satin Doll | Stella By Starlight | Just Friends Lullaby of Birdland | Four | All of Me Oleo (rhythm changes) | There Will Never Be Another You
บรรเลงเพลงประเภท Jazz Ballad หรือ Bossa Nova 1 เพลง เช่น:
   My Funny Valentine | My Romance | Round Midnight My One and Only Love | Misty | Body and Soul Angel Eyes | Darn That Dream | Embraceable You หรือ Bossa Nova
   Blue Bossa | Meditation | Wave, Black Orpheus Girl from Ipanema | Corcovado | Triste Gentle Rain | Black Orpheus
บรรเลงเพลงประเภท Blues 1 เพลง เช่น:
   Straight no Chaser | Blue Monk | Billie's Bounce Bessie's Blues | Now's the Time | Tenor Madness | Doxy
Sight-Reading:
   - ขับร้อง: ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต
   - เครื่องดนตรี: บทเพลงมาตราฐานของวง Big Band


กลองชุด
    - เทคนิคพื้นฐานต่างๆ ของกลองสแนร์ (Rudiments) 7 แบบ ได้แก่ Single Stroke Roll, Multiple Bounce Roll, Double Stroke Open Roll, Five Stroke Roll, Single Paradiddle, Flam และ Drag (ดูภาคผนวกท้ายคู่มือ)
    - บรรเลงเพลงในรูปแบบ 32-Bar Song Form 1 เพลง เช่น Scrapple from the Apple, Take the “A” Train, Satin Doll เป็นต้น
    - บรรเลงเพลงประเภท Blues 1 เพลง เช่น Au Privave, Straight No Chaser, Blue Monk เป็นต้น
    - Comping Swing (Improvisation) ทั้ง 2 รูปแบบ คือ 32-Bar Song Form และ 12-Bar Blues
    - บรรเลงเพลงแบบฝึกหัด (Etude) ทั้ง 2 บท (ดูภาคผนวกท้ายคู่มือ)
    - เล่น Basic Brush ทั้ง 3 แบบ ในจังหวะแบบ Medium Swing และ Ballad (ดูภาคผนวกท้ายคู่มือสอบเข้า)
    - เล่นจังหวะแบบต่างๆ ได้แก่ Bossa Nova in 4/4, Samba, Merengue, Cha Cha, Tango, Bolero, Cumbia, Rhumba และ Funky (ดูภาคผนวกท้ายคู่มือ)
    - Sight-reading: บทเพลงมาตราฐานของวง Big Band


Trumpet ทรัมเปต:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บท จาก Charlier: Etudes
1 ท่อนเร็ว และ 1 ท่อนช้า โดยเลือกจาก Concertos ประพันธ์โดย Joseph Haydn (Boosey & Hawkes), J.N. Hummel (Boosey & Hawkes), Alexander Arutunian (Sikorski), Osker Bohme (Simrock), Alexander Pakhmutova (Halleonard), Sonate ประพันธ์โดย Kent Kennan (Alfred), Halsey Stevens (Editon Peter), Hindemith (Schott) หรือ Theo Charlier: Etudes No.1-2 (Alphonse Leduc)
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต


Trombone ทรอมโบน:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
2 บทเพลง เช่น Rochut: Melodious Etudes หรือ Barat: Andante et Allegro หรือ Introduction and Dance, Guilmant: Morceau Symphonique หรือ Pryor: Blue Bells of Scotland เป็นต้น
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต


Tuba ทูบา:
Scales/Arpeggios: 2 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
Etude 1 บทของ Bordogni หรือ Bach/Bell: Air and Bouree
Barat: Introduction and Dance or Wilder: Suite No. 1 (Effie)
Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต


Percussion เครื่องตี:
เลือก 2 บทเพลง solo ที่ต่างเครื่องดนตรี เช่น Snare/Marimba หรือ Marimba/Timpani หรือ Timpani/Snare


Tuba ทูบา :
กลองสแนร์:
- Etude 1 บทจาก Intermediate Drum Method ประพันธ์โดย Roy Burns หรือจาก Intermediate Snare Drum Studies ประพันธ์โดย Mitchell Peters
- สอบการอ่านโน้ตแบบ Sight-Reading ความยาว ไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8
กลองทิมปานี:
- Etude 1 บทจาก Modern Method for Timpani ประพันธ์โดย Saul Goodman หรือจาก Timpani Method ประพันธ์โดย Alfred Friese and Alexander Lepak หรือ Technique for the Virtuoso Timpanist ประพันธ์โดย Fred Hinger
- Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8
เครื่องตีประเภทคีย์บอร์ด (Marimba, Xylophone เป็นต้น):
- Scales/Arpeggios: 2-3 Octaves; Major/Minor (Harmonic/Melodic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป/แฟลต
- Etude 1 บทจาก Modern School for Xylophone หรือ Marimba, Vibraphone ประพันธ์โดย Morris - Goldenberg หรือ Mental and Manual Calisthenics ประพันธ์โดย Elden Bailey หรือ Style Studies ประพันธ์ โดย John Bergamo
- Sight-Reading ความยาวไม่เกิน 8 ห้องในอัตราจังหวะ 3/4, 4/4 หรือ 6/8 ในบันไดเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป/แฟลต