คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต :: School of Nursing, Prince of Rangsit University
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 1 ปีการศึกษา 2558


เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ป่วย ญาติ และทีมสุขภาพ” วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต         [ Download ใบสมัคร ]


เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล” 9-11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต[ Download ใบสมัคร ]


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่


ประกาศเปิดรับสมัครพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557


เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ” วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต คะแนนการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับ 9.50 คะแนน [ Download ใบสมัคร ]


[ เปิดรับสมัครนักศึกษา ]คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 แล้ว


ตารางการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตุลาคม 2556


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระหว่างประเทศ (นานาชาติ) จากสวีเดน 26 สิงหาคม 2556


นักศึกษาพยาบาล จากประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมดูงานคณะพยาบาลศาสตร์


ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์