คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต :: School of Nursing, Rangsit University

อาจารย์พวงพิศ ชนะมณี
Puangpit Chanamanee
Email : puangpis@yahoo.com

การศึกษา
- ค.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
- พย.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530