การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทน (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศ ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1 จากโรงพยาบาลชลประทาน สนใจ...สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2559 นี้


ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2559


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรไตเทียม รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
- รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน รุ่นที่ 3
- รายชืื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน รุ่นที่ 4


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้ทุกท่านมาร่วมการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 4-403 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- กำหนดการปฐมนิเทศ


ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม จากหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 ครั้งในแต่ละเทอม และสามารถปรับตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ทำงานและไม่สามารถลางานมาเรียนในวันธรรมดาได้


เปิดรับสมัครหลักสูตรไตเทียม รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าสมัครคนละ 300 บาท


กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
- หลักเกณฑ์การสมัครและสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2559


ดูทั้งหมด...