การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma
(International Health)
Art and Science
of Nursing Education program
ขอแนะนำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- สมัคร Online


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ของหลักสูตรการอบรมการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 1


ประกาศเลื่อนวันสำหรับการลงทะเบียน หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ไปในช่วงวันที่ 20-23 เมษายน 2558


ประกาศแจ้งรายวิชาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 1


ดูทั้งหมด...