การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2559
ขอยกเลิกโครงการ "การก้าวสู่ผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม"
- ขอยกเลิกโครงการ


หากว่าท่านสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ และ/หรือทำงานในต่างประเทศ โปรดติดต่อเรา


ประกาศผลผู้สอบผ่านเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เพื่อรับเอกสารการลงทะเบียนไปลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวคือ ใบเสร็จสีฟ้า และแต่งกายด้วยชุดสุภาพ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (ตึก 4/2) ห้อง 402


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าสมัครคนละ 300 บาท


ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 1 ด้วยโรงพยาบาลชลประทาน มีนโยบายให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 12 ทุนๆ ละ 35,000 บาท


ดูทั้งหมด...