การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2559
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สัมภาษณ์วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.เพื่อไปดำเนินการลงทะเบียนเรียน ที่สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
- รับรองคุณวุฒิโดย สำนักงาน ก.พ.


ขอยกเลิกโครงการ "การก้าวสู่ผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม"
- ขอยกเลิกโครงการ


หากว่าท่านสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ และ/หรือทำงานในต่างประเทศ โปรดติดต่อเรา


ให้การต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา 2 กลุ่ม ในชั้นเดียวกัน และแบ่งปันการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิการยน 2559


ประกาศผลผู้สอบผ่านเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เพื่อรับเอกสารการลงทะเบียนไปลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวคือ ใบเสร็จสีฟ้า และแต่งกายด้วยชุดสุภาพ


ดูทั้งหมด...