การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2559
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 ผู้ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัคร (ใบเสร็จสีฟ้า) มารายงานตัวที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ พร้อมค่าลงทะเบียนคนละ 65,000 บาท จะเรียกลำดับสำรองในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 (ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์)


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จรับเงินสีฟ้าที่ระบุเลขที่สมัครสอบ และเอกสารการรายงานตัว มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. #ในวันและเวลาราชการ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์


เปิดบริการแล้ว ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ Suntara Wellness Resort & Hotel จ.ฉะเชิงเทรา เปิดบริการที่พักและการบริการสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังจากการเจ็บป่วย บรรยากาศดี ติดแม่น้ำบางปะกง


การประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses Conference 2017: Let’s Move Together for IV Care Quality ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
- ลงทะเบียนที่นี่


การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Basic and Advance Course in Dementia Care) วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
- ลงทะเบียนที่นี่

ดูทั้งหมด...