การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทน (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 6 ก.พ. สอบข้อเขียน 7 ก.พ. สอบสัมภาษณ์ 8 ก.พ. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 9 ก.พ. 59
- กำหนดการต่างๆ ของหลักสูตร
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก กรุณาอ่านหมายเหตุท้ายประกาศด้วยค่ะ


กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
- หลักเกณฑ์การสมัครและสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2559


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่ห้อง 4-408 (ตึก 4 ชั้น 4) คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18- 29 มกราคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.เพื่อไปดำเนินการลงทะเบียนเรียน ที่ฝ่ายทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่ะ


ขอเชิญเข้าร่วมสััมมนา "Update in Infusion Nursing Care" วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
- ดาวน์โหลดใบสมัคร


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญพยาบาล อาจารย์พยาบาล และศิษย์เก่า เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Nursing Care Quality Management for Patient Safety  ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
- ตำแนะนำการส่งบทคัดย่องานวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล" วันที่ 2-4 มีนาคม 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- ดาวน์โหลดใบสมัคร


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานบริการสุขภาพสากล บทบาท & กระบวนการที่สำคัญ สำหรับบุคลากรระดับหัวหน้าพยาบาล”- International Standards for Head Nurses วันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนวิภาวดี
- Download ใบสมัคร


ดูทั้งหมด...