การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma
(International Health)
Art and Science
of Nursing Education program
ประกาศเปิดรับสมัคร ฝึกอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 6 และนักศึกษาสอบผ่านสัมภาษณ์ที่มาจากระบบกลาง (Admissions)


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ของหลักสูตรการอบรมการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 1


ประกาศเลื่อนวันสำหรับการลงทะเบียน หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ไปในช่วงวันที่ 20-23 เมษายน 2558


ดูทั้งหมด...