การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทน (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม จากหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 ครั้งในแต่ละเทอม และสามารถปรับตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ทำงานและไม่สามารถลางานมาเรียนในวันธรรมดาได้


เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 1 ปี) หลักสูตรใหม่ 2559 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถทำงานในบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลตามกฎหมาย เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรที่เป็นพนักงานผู้ช่วยที่มีงานประจำอยู่แล้ว ตลอดจนผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา การออกแบบการเรียนการสอนจึงมีทั้งสำหรับผู้ที่่มีงานประจำและผู้ที่ยังมิได้ทำงานประจำ ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลักษณา โทร. 02-9972222 ต่อ 1445


เปิดรับสมัครหลักสูตรไตเทียม รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าสมัครคนละ 300 บาท


กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
- หลักเกณฑ์การสมัครและสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2559


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ Admission ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำเอกสารมารายงานตัวที่ห้อง 4-408 (ตึก 4 ชั้น 4) คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญพยาบาล อาจารย์พยาบาล และศิษย์เก่า เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Nursing Care Quality Management for Patient Safety  ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
- ตำแนะนำการส่งบทคัดย่องานวิจัย


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 4ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่ห้อง 4-408 (ตึก 4 ชั้น 4) คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-27 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เพื่อไปดำเนินการลงทะเบียนเรียน ที่สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่ะ


ดูทั้งหมด...