การบริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปรับปรุง 2557
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Graduate Diploma (International Health)
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทน (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 5 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่ห้อง 4-408 (ตึก 4 ชั้น 4) คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เพื่อไปดำเนินการลงทะเบียนเรียน ที่สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่ะ


กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
- หลักเกณฑ์การสมัครและสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2559


เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร 1 ปี) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 - วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 408 โทร: (02)997-2200-30 ต่อ 14


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญพยาบาล อาจารย์พยาบาล และศิษย์เก่า เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Nursing Care Quality Management for Patient Safety  ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
- ตำแนะนำการส่งบทคัดย่องานวิจัย


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 4ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่ห้อง 4-408 (ตึก 4 ชั้น 4) คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-27 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เพื่อไปดำเนินการลงทะเบียนเรียน ที่สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ค่ะ


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จการสมัครและเอกสาร มารายงานตัวที่ห้อง 4-408 (ตึก 4 ชั้น 4) คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-16.00 น.เพื่อไปดำเนินการลงทะเบียนเรียน ที่สำนักงานทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล" วันที่ 2-4 มีนาคม 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- ดาวน์โหลดใบสมัคร


ดูทั้งหมด...