แผนการศึกษา
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
หลักสูตรสำหรับนักศึกษาปี พ.ศ. 2559
 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน   สถาบันการบิน
 
ชั้นปีที่ 1
 
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ S
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
ESS xxx วิชาเลือกพลศึกษา (ให้นักศึดษาเลือกลงเอง) 1(_-_-_)
รวม 6       หน่วยกิต  
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ 1
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CPD 120 วิศวกรรมการบินเบื้องต้น 3(3-0-6)
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
MAT 133 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
CPD 161 เครื่องฝึกบินจำลอง 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกมนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 21       หน่วยกิต  
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ABM 101 อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น 3(3-0-6)
CPD 151 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1 3(2-2-5)
ENL 112 การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
GEN 102 คณิตศาสตร์เพื่องานเทคนิค 3(3-0-6)
MAT 134 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
PHY 132 ฟิสิกส์ทั่วไป : กลศาสตร์ ความร้อน และของไหล 3(2-3-6)
รวม 18       หน่วยกิต  
 
__________________________________________
 
 
ชั้นปีที่ 2
 
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ S
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CPD 240 อากาศพลศาสตร์ 3(3-0-6)
PHY 133 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(2-3-6)
รวม 6        หน่วยกิต  
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ 1
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CPD 252 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 2 3(2-2-5)
ENG 247 การฟัง - การพูดเพื่อการใช้งาน I 3(3-0-6)
ENL 113 การอ่าน และการเขียนถาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
MAT 241 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกมนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 15        หน่วยกิต   
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ABM 202 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน 3(3-0-6)
CPD 200 กลศาสตร์การบิน  3(3-0-6)
CPD 222 หลักการบิน 3(2-2-5)
CPD 401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบินพาณิชย์ 3(3-0-6)
ENG 348 การฟัง-การพูดเพื่อการใช้งาน II 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกมนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 18         หน่วยกิต   
 
__________________________________________
 
 
ชั้นปีที่ 3
 
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ S
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CPD 302 สรีรวิทยาการบิน 1(1-0-2)
CPD 310 โครงสร้างอากาศยาน 1(1-0-2)
CPD 321 การทำงานของระบบเครื่องบิน 1  1(1-0-2)
CPD 323 การบินปกติและการบินฉุกเฉิน 1(1-0-2)
CPD 341 เครื่องวัดประกอบการบินขั้นพื้นฐาน 1(1-0-2)
CPD 360 การติดต่อวิทยุและโสตสัญญาณ 1(1-0-2)
CPD 370 อุตุนิยมวิทยา 1(1-0-2)
CPD 380 กฎและข้อบังคับการบิน 1(1-0-2)
CPD 390 การฝึกบิน 1 1(0-3-2)
รวม 9        หน่วยกิต  
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ 1
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CPD 303 สรีรวิทยาการบินสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์  2(2-0-4)
CPD 311 โครงสร้างอากาศยานสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์  2(2-0-4)
CPD 322 การทำงานของระบบเครื่องบิน 2(2-0-4)
CPD 330 เครื่องยนต์อากาศยาน 1(1-0-2)
CPD 342 เครื่องช่วยเดินอากาศ 1(1-0-2)
CPD 343 การเดินอากาศ 1(1-0-2)
CPD 344 การขับเคลื่อนอากาศยาน 3(3-0-6)
CPD 350 เครื่องยนต์อาการศยานสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 2(2-0-4)
CPD 351 เครื่องวัดประกอบการบินขั้นพื้นฐานสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 2(2-0-4)
รวม 19        หน่วยกิต  
 
__________________________________________
   
 
ภาคการศึกษาที่ 2
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CPD 352 เครื่องช่วยเดินอากาศสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์  2(2-0-4)
CPD 423 การบินปกติและการบินฉุกเฉินสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 3(3-0-6)
CPD 430 เครื่องยนต์อากาศยานสำหรับใบอนุญาตนักบินฯ 2(2-0-4)
CPD 443 การเดินอากาศสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 2(2-0-4)
CPD 461 การจราจรทางอากาศสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 2(2-0-4)
CPD 470 อุตุนิยมวิทยาสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 2(2-0-4)
CPD 480 กฎและข้อบังคับการบินสำหรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 2(2-0-4)
CPD 492 การฝึกบิน 3 2(0-6-3)
รวม 17       หน่วยกิต  
 
 
ชั้นปีที่ 4
 
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ S
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CPD 424 นิรภัยการบิน 3(3-0-6) 
CPD 445 เครื่องวัดประกอบการบินขั้นสูง 3(3-0-6) 
CPD 483 กิจการบินพลเรือนและพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 2(2-0-4)
CPD 493 การฝึกบิน 4 1(0-3-2)
รวม 9        หน่วยกิต  
 
__________________________________________
 
 
ภาคการศึกษาที่ 1
 
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รวม  -        หน่วยกิต  
 
__________________________________________
 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร            138       หน่วยกิต