Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ประจำปี 2559  [ 19 สิงหาคม 2559]
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  [ 19 สิงหาคม 2559]
- ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560  [ 19 สิงหาคม 2559]
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เชิญเช้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13  [ 09 สิงหาคม 2559]
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13  [ 09 สิงหาคม 2559]
- ส่งผลงานวิจัยได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  [ 12 กรกฎาคม 2559]
- ส่งต้นฉบับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7  [ 12 กรกฎาคม 2559]
- ส่งแบบตอบรับได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  [ 12 กรกฎาคม 2559]
- ส่งในตอบรับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559  [ 12 กรกฎาคม 2559]
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2559  [ 04 กรกฎาคม 2559]
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  [ 04 กรกฎาคม 2559]
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (ววท 42)  [ 04 กรกฎาคม 2559]
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “The 15th APSSA international Conference 2016”  [ 20 มิถุนายน 2559]
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เชิญเข้าร่วมสัมมนาและส่งผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15  [ 13 มิถุนายน 2559]
- ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2559  [ 13 มิถุนายน 2559]
- สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559  [ 13 มิถุนายน 2559]
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1  [ 13 มิถุนายน 2559]
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ  [ 13 มิถุนายน 2559]
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12  [ 13 มิถุนายน 2559]
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 16  [ 06 มิถุนายน 2559]
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559  [ 06 มิถุนายน 2559]
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559  [ 06 มิถุนายน 2559]
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ 9  [ 06 มิถุนายน 2559]
- สมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACDT ครั้งที่ 3  [ 06 มิถุนายน 2559]
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8  [ 06 มิถุนายน 2559]
- ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (CTI) เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10”  [ 25 มีนาคม 2559]
- ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  [ 25 มีนาคม 2559]
- ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  [ 25 มีนาคม 2559]
- ส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 : มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12  [ 19 กุมภาพันธ์ 2559]
- ส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559  [ 19 กุมภาพันธ์ 2559]