Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์ม: ทุนอุดหนุนการวิจัย (เฉพาะสถาบันวิจัย)
แบบฟอร์ม: การขอรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (นำเสนอ/ตีพิมพ์/รางวัลตีพิมพ์)
ประเด็นที่ควรทราบ ด้านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภทองค์ความรู้ใหม่) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัย มรส.
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการทุนหลังปริญญาเอก
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย (ประเภทองค์ความรู้ใหม่) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัย มรส.
บันทึกข้อความ / หนังสือนำส่ง (ทุนวิจัย)
คู่มือการจัดการความรู้