Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เชิญเช้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 [09 สิงหาคม 2559]

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เชิญเช้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ความมั่นคงของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย เปิดรับผลงานใน 8 ประเด็น ประกอบด้วย

1. ด้านสังคม                                            5. วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติพันธุ์

2. ด้านการพัฒนา                                      6. สุขภาพและสาธารณสุข

3. ด้านการศึกษา                                       7. เทคโนโลยีและสารสนเทศ

4. ด้านการบริหารจัดการ                              8. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://social.crru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5370-2870 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ประจำปี 2559
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เชิญเช้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 13
- ส่งในตอบรับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
- ส่งแบบตอบรับได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ส่งต้นฉบับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
- ส่งผลงานวิจัยได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (ววท 42)