Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558 [00  543]

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการให้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัยเชิงนโยบาย ชุมชน/สังคม และพาณิชย์ /อุตสาหกรรม และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th และ www.priv.nrct.go.th และส่งข้อเสนอโครงการ ได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 447, 458 หรือ 459 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- หมดเขตภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 : Thailand – United Stated States Educational Foundation เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น
- หมดเขตภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ