Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557 [09 กุมภาพันธ์ 2559]

กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ฐานข้อมูลกลางด้านการตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน” และการเสวนาเรื่อง “ตลาดแรงงานไทย ซ ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชนหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงานและเพื่อส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยด้านแรงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่โทรสาร 0-2643-4374 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2232-1418 ต่อ 1373 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 –
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 255 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านวมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 2
- ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2558
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมทางด้านภาษา
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญเข้าร่วมอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 24 หลักสูตร