Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 – [19 กุมภาพันธ์ 2559]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 – 5 เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำเทคนิคในการประเมินโครงการไปปรับใช้ในการประเมินโครงการวิจัยของตนเอง และหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดย สวก. มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้

          1. รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำเนียร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559)

          2. รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำเนียร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559)

          3. รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำเนียร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมได้ที่ E-mail : training.arda@gmail.com หรือโทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-7435 ต่อ 3616 (เกษรา) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 –
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 255 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านวมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 2
- ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2558
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมทางด้านภาษา
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญเข้าร่วมอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 24 หลักสูตร