Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559 [19 กุมภาพันธ์ 2559]

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ อาทิ การประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัย, การเขียนผลงานวิจัย, การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R), การจัดการความรู้ (KM), การเป็นวิทยากรกระบวนการ เป็นต้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ www.aihd.mahidol.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2441-9871, 0-2441-9040-3 ต่อ 38, 66 หรือ E-mail : aihdtr@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 –
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 255 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านวมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 2
- ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2558
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมทางด้านภาษา
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญเข้าร่วมอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 24 หลักสูตร