Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ 20 มิถุนายน 2559]
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 –  [ 19 กุมภาพันธ์ 2559]
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559  [ 19 กุมภาพันธ์ 2559]
- ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557  [ 09 กุมภาพันธ์ 2559]
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 2  [ 09 กุมภาพันธ์ 2559]
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 255 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านวมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  [ 09 กุมภาพันธ์ 2559]
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมทางด้านภาษา  [ 06 มกราคม 2559]
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2558  [ 06 มกราคม 2559]
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  [ 03 ธันวาคม 2558]
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้ารวมอบรม “การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย” (Routine to Research : R2R)  [ 14 ตุลาคม 2558]
- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญเข้าร่วมอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 24 หลักสูตร  [ 14 ตุลาคม 2558]
- บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) เชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานด้านวิจัยระดับนานาชาติ  [ 08 กันยายน 2558]
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2558  [ 20 สิงหาคม 2558]
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 18  [ 05 สิงหาคม 2558]
- ส่งรายชื่อภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”  [ 05 สิงหาคม 2558]
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)”  [ 08 กรกฎาคม 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 24 กันยายน 2557 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน”  [ 15 กันยายน 2557]
- หมดเขตภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2557  [ 28 กรกฎาคม 2557]