ประกาศ

แจ้งเปลี่ยนห้องเรียนตาม Course Syllabus ที่แจ้งห้องเรียนเป็น 11-406
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นห้อง 6-604 แทนตลอดภาคการศึกษา