บุคลากร

บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายธุรการ

  นางพัชรา  สายเสือ
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1422
  นางกาญจนี  ราชยม
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1422
  นางสาววรรณพร  อินต๊ะริด
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1420
  นางมาเลียม  รัตน์วัฒนชัยกุล
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1427
  นางอุไรวรรณ  ณรงค์หนู
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1478
  นางสาวกัลยา  คำดี
ห้องพัก : 4-216 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1423
 

นายสายสินทร์  เชื้อคำสี
ห้องพัก : สำนักงานธุรการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : –

 

นางสาวศรัญญา  กลิ่นประดิษฐ์
ห้องพัก : 4-216 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1423

  นางสาวกุสุมาลา  ยงกุล
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1420
  นายอภินัทธ์  สุนทรรัตนารักษ์
ห้องพัก : สำนักงานธุรการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1465
  นางสาวรุ่งกมล  แสงเทศ
ห้องพัก : สำนักงานธุรการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1513
  นางสาวโสภา  เทพวุฒิสถาพร
ห้องพัก : 4-216 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1423
  นางสาวรจิรา  สายเสือ
ห้องพัก : 4-205 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1505 (เลขาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์)
  นางสาวยวิษฐา  พันธ์พฤกษ์
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1427
  นางสิริรัตน์  ราหุละ
ห้องพัก : สำนักงานธุรการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1513
  นางสาววราภรณ์  น้อยแสง
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1464

 

บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายบัญฑิตศึกษา

  นางสาวมลุลี  จันทร์ศรี
ห้องพัก : 4-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1478

 

บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  นายภูริภพ  วารินหอมหวล
ห้องพัก : สำนักงานธุรการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1425

 

บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายห้องปฏิบัติการ

 

นายเจษฎา  ประสมกิจ
ห้องพัก : 4/2-202 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 5012

 

นายสุเทพ  ทำคล่อง
ห้องพัก : 4/2-102 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4971

  นายศรีไพร  กาเหวา
ห้องพัก : 4-617 ชั้น 6 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1490
  นางสาวนฤมล  วงษ์เกลี้ยง
ห้องพัก : 4/1-401 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4912
  นายชาญชัย  สุวรรณละออง
ห้องพัก : 4/2-202 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 5012
  นายขจร  ทองมาก
ห้องพัก : 4-ตู้คอนเทนเนอร์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1510
  นางสาวลักขณา  ไป่ทาฟอง
ห้องพัก : 4-219 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1518
  นายบุญไทย  โกศานุวงศ์
ห้องพัก : 4-221 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1429
  นางสาวมณีทิพย์  พันสี
ห้องพัก : 4/2-ร้านยาประจำคณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4982,4983
  นางสาวสงกรานต์  จูมโสดา
ห้องพัก : 4/2-ร้านยาประจำคณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4982,4983

 

แม่บ้านประจำคณะเภสัชศาสตร์

  นางสาวแพว  นิคงรัมย์
ห้องพัก : สำนักงานธุรการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1511

 

เจ้าหน้าที่ประจำโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

นางสาวญาณิชกุล  ชโนทัยกุนทร
ห้องพัก : 16-โรงงานยาสมุนไพร Sun-Herb Thai Chinese manufacturing ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 3750
  นางสาวสินีนาท  เชื้อกลางใหญ่
ห้องพัก : 16-โรงงานยาสมุนไพร Sun-Herb Thai Chinese manufacturing ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 3750

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำศูนย์วิจัย พัฒนา และทดสอบเวชสำอาง

  นางจิรกานต์  เสียงล้ำ
ห้องพัก : 4/2-203 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 5000

 

นักวิจัยประจำโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

  นายลุกมาน  สือรี
ห้องพัก : 4-409 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4914

 

ครูปฏิบัติการ

  ครูปฏิบัติการ ขวัญชัย  ดอนทองดี
ห้องพัก : 4-221 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1429
  ครูปฏิบัติการ สุลักขณา  สุพร
ห้องพัก : 4/2-204 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 5032
  ครูปฏิบัติการ สุดารัตน์  ธีรวรวิทย์
ห้องพัก : 4-617 ชั้น 6 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1490

 

ครูปฏิบัติการประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาสมุนไพรในความร่วมมือระหว่าง HLJUCM และ RSU

  ครูปฏิบัติการ ปฐมาภรณ์  ปฐมภาค
ห้องพัก : 4-409 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4914
  ครูปฏิบัติการ ฟามีรา  มะดากะ
ห้องพัก : 4-409 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4914

 

นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาสมุนไพรในความร่วมมือระหว่าง HLJUCM และ RSU

  ภก.เชาวลิต  มณฑล
ห้องพัก : 4-404 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4911
  ภญ.วรวรรณ  สายงาม
ห้องพัก : 4-409 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4914
  นางสาวสุกัญญา  เศรษฐรักษา
ห้องพัก : 4-404 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4911
  ตุลย์  ชูสุทธิ์
ห้องพัก : 4-409 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4914
  นางสาวธนิยา  วัณณคุปต์
ห้องพัก : 4-404 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 4911

 

ผู้อำนวยการโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

ภญ.สุดา  ดิลกพัฒนมงคล
ห้องพัก : 16-โรงงานยาสมุนไพร Sun-Herb Thai Chinese manufacturing ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 3750

 

ผู้ประสานงานความร่วมมือไทย-จีน

ภญ.จิตรดี  ลุประสงค์
ห้องพัก : 16-โรงงานยาสมุนไพร Sun-Herb Thai Chinese manufacturing ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 3750