ติดต่อเรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์. 0-2997-2222 ต่อ 1420,1422
โทรสาร.   0-2997-2222 ต่อ 1403
www.facebook.com/rangsitpharmacy
E-mail : rsu.pharmacy@gmail.com