แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มขออนุมัติการลา
แบบฟอร์มคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล บิดามารดา
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มคำขออนุมัติทำงานล่วงเวลา
แบบฟอร์มคำขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ
แบบฟอร์มส่งจดหมายภายในประเทศ / ภายนอกประเทศ
แบบฟอร์มสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มใบรับเงิน
แบบฟอร์มใบลงเวลาอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถและเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
แบบฟอร์มขออนุญาตหยุดชดเชยการมาปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
แบบฟอร์มขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/อื่นๆ
แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มขนย้ายวัสดุ/ครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน