ทีมบริหาร

 

  ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร  ทรงศักดิ์
ตำแหน่งบริหาร : คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องพัก : สำนักงานธุรการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1465 (เลขาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์)
  อ.ภญ.อาทิมนต์  วุฒิพงศ์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งวิชาการ : –
ห้องพัก : 4-205 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1421
  ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-209 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1513
  อ.ดร.ภญ.ศราพร  หริการภักดี
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ : –
ห้องพัก : 4-205 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1421,4970
  อ.ดร.ภญ.สุมิตรา  สุรัตตะเศรณี
จำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ตำแหน่งวิชาการ : –
ห้องพัก 4-212 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1424
  อ.ดร.ภก.นันทชัย  หาญประมุขกุล
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ : –
ห้องพัก : 4-214 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1467
  อ.ดร.ภก.ปฐม  โสมวงศ์
ตำแหน่งบริหาร : เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
ตำแหน่งวิชาการ : –
ห้องพัก : 4-205 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : 1505

รศ.ดร.ภก.พจน์  กุลวานิช
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสายวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-207 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : –

 

รศ.ภญ.สาริณีย์  กฤติยานันต์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-207 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
โทร : –

  ศ.ดร.ภก.ศุภกิจ  วงศ์วิวัฒนนุกิจ
ตำแหน่งบริหาร : ที่ปรึกษาสายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์
ห้องพัก : –
โทร : –