หลักสูตร

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ Pharm.D. (Pharmaceutical Sciences)
2. เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม Pharm.D. (Pharmaceutical Care)