สายการสอน

สายวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy)
สายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

อาจารย์ประจำหน่วยประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาสมุนไพรในความร่วมมือระหว่าง HLJUCM และ RSU
อาจารย์/ผู้จัดการประจำโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP