ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหัวหน้าหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2222 ต่อ 5262
e-mail : apitawat.j@rsu.ac.th

 

รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2200 ต่อ 1473
e-mail : tmw706@hotmail.com

  ผศ.ดร.พิศมัย ประทุมทาน
วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2200 ต่อ 1475
e-mail : pisamai_mao@hotmail.com

ดร.ศิริรัตน์ คล่องพานิชภักดิ์
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ :
(02)997-2200 ต่อ 1473
e-mail : srrklong@hotmail.com

อ.สมเกียรติ แสงอุไร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2200 ต่อ 1475
e-mail : zpectum@hotmail.com


อ.พิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2200 ต่อ 1473
ดร.ศิรดา รังษีสันติวานนท์
วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2200 ต่อ 1470

ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยาออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (สรีรวิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2200 ต่อ 1473

ดร.อรพรรณ วนขจรไกร
วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2200 ต่อ 1473

นายชัยชาญ ศรีโพธิ์

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยอาจารย์หมวดวิชาสรีรวิทยา

โทรศัพท์ : (02)997-2200 ต่อ 5070
e-mail : sumetw@hotmail.com