5.3 การต่อตัวเก็บประจุ
..... การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม
รูปที่ 5.3 (a) การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม (b) วงจรเทียบเท่า
 
..... จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน ผลรวมของความต่างศักย์บนตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์รวมในวงจรนั่นคือ
= =
..... จากรูปที่ 5.3 จะได้ว่า
=
=
..... จากกฎการอนุรักษ์ประจุ จะได้ว่าประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันคือ Q1 = Q2 = Q
=
=
=