หัวข้อการวิจัยที่อยู่ในขอบเขตที่ศูนย์วิจัยสนใจ
 
-กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของนักศึกษาและคนทั่วไป
-วัฒนธรรมในการอ่านหนังสือ บทบาทของวรรณกรรม หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
-ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน สถาบันครอบครัวและชุมชน
-ระบบความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของคนไทย
-การแสวงหาภูมิปัญหาไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน และอนาคต
-การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
-การปฏิรูปทางการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
-การปฏิรูปทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
-วิกฤติและทางออกของสังคมไทยในทศวรรษหน้า
-ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทย
-ปัญหาทางด้านศาสนา จริยธรรม และปัญหาสังคมอื่นๆ
-การอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
-การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดีงามทางสังคมและวัฒนธรรม
-ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกต่อสังคมไทย และการศึกษาเปรียบเทียบสังคมไทยกับสังคมประเทศอื่น ถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนา การปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์
ฯลฯ
 
ผลงานวิจัย
 

1.การวิจัยเรื่อง "โครงการคัดเลือกหนังสือดีที่คนไทยน่าจะได้อ่าน" ร่วมกับคณะนักวิจัยภายนอก และมีอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตท่านอื่นอีก 1 ท่าน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใช้เวลา 15 เดือน พิมพ์เป็นเล่มโดย สกว. จัดจำหน่ายโดยเคล็ดไทย

2.การทำวิจัยเร่งด่วนเรื่อง "ผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน" ร่วมกับคณะนักวิจัยภายนอกและอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต 1 ท่าน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2540 พิมพ์เล่มและจัดจำหน่ายโดยประพันธ์สาสน์

3.การวิจัยเรื่อง "สภาวะการศึกษาไทย 2540" ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

4.การวิจัยเรื่อง "สภาวะการศึกษาไทย 2541" ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 พิมพ์แจกจำหน่วยจำกัดโดย สกศ. กำลังทำฉบับย่อ จัดจำหน่ายโดยชนนิยม

5.รายงานการวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผลบัณฑิต" จากกลุ่มคณะวิชาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2534-2540 แล้วเสร็จปี 2542ส
สรุปผลการวิเคราะห์การกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตกลุ่มตัวอย่าง 827 คน ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจบางข้อ คือ บัณฑิตมีงานทำอยู่ในปัจจุบัน 68% และไม่ได้ทำงาน 32% ผู้ที่ไม่ได้ทำงานมีทั้งผู้ที่เคยมีงานทำ และตกงานอยู่ ผู้ที่เพิ่งจบ 1-2 ปี และยังหางานไม่ได้ ผู้ที่เรียนต่อหรือเตรียมเรียนต่อ และผู้ไม่ประสงค์จะทำงาน คนที่ทำงานอยู่ส่วนใหญ่ 62% ได้ทำงานด้วยความสามารถของตนเอง 25% ได้งาน เพราะมีผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ให้ได้งานทำ ผู้ทำงานส่วนใหญ่ 55% มีเงินเดือนระหว่าง 1-3 หมื่นบาท 38% เงินเดือนต่ำกว่าหมื่นบาท 7% เงินเดือนสูงกว่า 3 หมื่นบาทขึ้นไป ลักษณะงานที่ทำมีบัณฑิตที่ทำงานเพียง 45% ที่ได้งานตรงตามสาขาที่เรียน ลักษณะงานอาชีพส่วนใหญ่ 65% เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน 10% เป็นธุรกิจครอบครัวเครือญาติ 9% เป็นพนักงานวิสาหกิจ บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยรังสิตไปประยุกต์ใช้กับงานได้ ในระดับปานกลางขึ้นไป 82% ข้อเสนอแนะของบัณฑิตเกี่ยวกับการปรับปรุงคณะ คือ อยากให้เปิดรายวิชาที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เน้นภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
 
6.การคัดเลือกและแนะนำหนังสือดี ที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และคณะวิจัยได้ทุนจาก สกว. อยู่ในขั้นดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2543
 
! back !