5.3 การต่อตัวเก็บประจุ
..... การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม
รูปที่ 5.3 (a) การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม (b) วงจรเทียบเท่า