แบบขออนุมัติใช้รถและเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

ด้วย วิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน
ขออนุมัติใช้รถเพื่อ มีเอกสารแนบ ฉบับ
วันที่ขอใช้รถ ถึงวันที่
ชื่อผู้โดยสาร/ประสานงาน โทรศัพท์ภายใน
โทรศัพท์มือถือ จำนวนผู้โดยสาร คน
สถานที่รับ เวลา สถานที่ส่ง เวลา
เวลา น. เวลา น.

ค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการครั้งนี้ให้ตัดงบประมาณ

รายจ่ายประจำ 03714 (ค่าเดินทางในประเทศ)
รายจ่ายประจำ 03716 (ค่าใช้จ่ายในการฝึกภาดปฏิบัตินอกสถานที่)
รายจ่ายโครงการ

แนบไฟล์