คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนออกไปทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาระหน้าที่ และพันธกิจของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ตลอดจนการให้คำแนะนำ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในระหว่างการเนินชีวิตของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้กำหนดจรรยาบรรณของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นานาชาติ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร 15 (Digital Multimedia Complex)
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 08-3856-0068
http://ca.rsu.ac.th