มหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีในปี พ.ศ. 2529 ณ ขณะนั้นเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เปิดสอนอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยรังสิต ได้รับการสถาปนายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2538 คณะบริหารธุรกิจได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อปริญญาจากเดิมเป็นปริญญาบัญชีบัณฑิต และจากการที่มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการพัฒนาประเทศ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการศึกษาทางด้านการบริหารให้กว้างขวางครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งประกอบด้วย คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 ฉะนั้นคณะบัญชีจึงเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(นานาชาติ)
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 1013,1015
โทรสาร. 02-997-2200-30 ต่อ 1027
www.rsu.ac.th/Acc