Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

News & events
ข่าวและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)
***มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.***  ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา 
- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
- ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
วิธีการสมัคร -  ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)
กรอกข้อมูลและ Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่น ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท
เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online
(ถ้าลืม เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นสมัครได้เลย)
-  รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
- สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :  โทร.02-791-5518 ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2561

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ รับเกรดเฉลี่ย (GPA) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

- ทั้งนี้หากผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 2.00 หรือผู้สมัครเป็นนักศึกษาเก่าของคณะต่างคณะของมหาวิทยาลัยรังสิตหรือต่างสถาบัน
ที่สมัครเข้าเรียนใหม่ขอให้ผู้สมัครมาสัมภาษณ์เพื่อรับการพิจารณา พร้อมผลงานทางด้านศิลปะ งานออกแบบ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่คณะฯโดยตรง ที่สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปะและการออกแบบ ชั้น 5 ห้อง 505 อาคารคุณหญิงพัฒนา (อาคาร 8) 
และผู้สมัครจะต้องมาสมัคร ด้วยตนเองโดยนำผลงานสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ(Portfolio) มาประกอบกับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาเข้าสาขาวิชาฯ

 

ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”

Download >>> Brochure

ติดต่อสอบถามข้อมูล 
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 3631 หรือติดต่อสำนักงานเลขานุการคณะศิลปะและการออกแบบ อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 505

https://www.facebook.com/rsuartdesign

 

 
Work in Progress 5: Design Spectrum
 
 
OPEN HOUSE 2017
 
พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปี 2560
 
 
บรรยากาศการเรียนจัดสวน (INT482) สาขาวิชาการออกแบบภายใน

หลักสูตรและสาขาวิชา
courses & department
หมวดวิชาพื้นฐาน
foundation of arts & design
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
photography
สาขาวิชาออกแบบภายใน
interior design
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
visual communication design
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
product design
         
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
fashion design
         
บัณฑิตศึกษาปริญญาโท
GRADUATE PROGRAM
สาขาวิชาการออกแบบ
design

   
QUICK MENU
LINK
    คณะศิลปะและการออกแบบ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 เมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
    โทรศัพท์: (02) 997-2200 ต่อ 3631, โทรสาร: (02) 997-2200 ต่อ 3567, อีเมล: info@rsu.ac.th