งานวิจัย    สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   ผลิตภัณฑ์คณะฯ   VDO Biotech  สาขาเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

เน้นการจัดการวัตถุดิบ การแปรรูปและถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมอบ นม เนื้อสัตว์ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพ การผลิตที่ปลอดภัยด้วยระบบ GMP และ HACCP กฎหมายและมาตรฐานอาหาร โภชนาการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการออกแบบโรงงานผลิตอาหาร

จุดเด่น >> มีโรงงานต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเคมี จุลชีววิทยา และควบคุมคุณภาพอาหาร ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงอย่างที่สุด


สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

เน้นการนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ไปแปรรูปเป็นอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการแพทย์ เทคโนโลยีเอนไซม์และการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์และพืชโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม การเตรียมน้ำและจัดการน้ำเสีย/ของเสียสำหรับอุตสาหกรรม

จุดเด่น >> สร้างความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพอย่างครบวงจร


....