คณะนวัตกรรมเกษตร             คณะเทคโนโลยีชีวภาพ             คณะเทคโนโลยีอาหาร
  ผู้สนใจเข้าเรียน            นักศึกษาในวิทยาลัย            นักศึกษาคณะอื่น            ศิษย์เก่า            บุคคลภายนอก            บุคลากรวิทยาลัย
 

       
 
    วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ได้จัดตั้งขึ้น                ปริญญาตรี
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยอธิการบดี (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)               ปริญญาโท
ที่มีวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมฐานเศรษฐกิจสังคมและประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรผู้ผลิตอาหาร  การมุ่งพัฒนากำลังคนในด้านการผลิตอาหารโดย
เฉพาะผู้ที่มีความรู้ในเทคโนโลยีการผลิตใหม่อันเป็นนวัตกรรมการผลิตจะ
สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุณภาพต่อการผลิตด้าน
อาหารได้เป็นอย่างดียิ่ง  

     วิทยาลัยได้จัดการบริหารเป็นลักษณะการบูรณาการเชื่อมโยงจาก
ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยแบ่งเป็น 3 คณะ วิชา คือ
1. คณะนวัตกรรมเกษรมุ่งผลิตพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ระดับปริญญาตรีสาขานวัตกรรมเกษตร หลักสูตรปริญญาตรี
(เทคโนโลยีบัณทิต) 2.คณะเทคโนโลยีชีวภาพมุ่งการลิตบัณทิตในระดับ
ปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการ
เกษตรและอาหาร 3.คณะเทคโนโลยีอาหารมุ่งผลิตบัณทิตในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี วิทยา