คณะนวัตกรรมเกษตร             คณะเทคโนโลยีอาหาร
ผู้สนใจเข้าเรียน            นักศึกษาในวิทยาลัย            นักศึกษาคณะอื่น            ศิษย์เก่า            บุคคลภายนอก            บุคลากรวิทยาลัย

แนะนำวิทยาลัยวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยอธิการบดี (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) ที่มีวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ฐานเศรษฐกิจสังคมและประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ผลิตอาหาร การมุ่งพัฒนากำลังคนในด้านการผลิตอาหารโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ในเทคโนโลยีการผลิตใหม่อันเป็นนวัตกรรมการผลิตจะสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุณภาพต่อการผลิตด้านอาหารได้เป็นอย่างดียิ่ง มหาวิทยาลัยรังสิตนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้ขยายการศึกษาและให้โอกาสแก่เยาวชนไทยที่สนใจและมีความผูกพันกับการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเกษตรกรได้ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตของการเกษตรฐานรากสำคัญของกระบวนการผลิตที่เป็นวิถีใหม่ซึ่งเรียกว่า นวัตกรรมเกษตรบูรณาการอย่างครบวงจรที่สัมพันธ์กันคือ กระบวนการผลิตทางเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหาร โดยการสนับสนุนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอันจะเป็นนวัตกรรมเกษตรและอาหารได้เป็นอย่างดีและทันสมัย

วิทยาลัยได้จัดการบริหารเป็นลักษณะการบูรณาการเชื่อมโยงจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยแบ่งเป็น 2 คณะวิชา คือ 1) คณะนวัตกรรมเกษตรมุ่งผลิตพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยระดับปริญญาตรีสาขานวัตกรรมเกษตร หลักสูตรปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 2) คณะเทคโนโลยีอาหารมุ่งผลิตบัณฑิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) และได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ทล.บ.) อีกหนึ่งหลักสูตร วิทยาลัยฯ มุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ (นวัตกรรมการผลิต) เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหารอย่างบูรณาการในกระบวนวิชา CAB 111 และ AIT 111 อันจะเป็นการบูรณาการความรู้การเกษตรเทคโนโลยีทางการเกษตรและการผลิตอาหารที่สมบูรณ์ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้เฉพาะทางในสาขาของคณะต่อไป

ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในลักษณะของการต่อยอดจากระดับปริญญาตรีมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตรและอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.)