วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร             คณะเทคโนโลยีชีวภาพ             คณะเทคโนโลยีอาหาร
ผู้สนใจเข้าเรียน            นักศึกษาในวิทยาลัย            นักศึกษาคณะอื่น            ศิษย์เก่า            บุคคลภายนอก            บุคลากรวิทยาลัย

   

  


 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอดปี)


ผู้ที่สนใจทุกการศึกษา

โครงการ "ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ"


ดาว์นโหลดใบสมัครขอรับทุนการรับสมัครและการสอบคัดเลือก1. ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้

สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครหรือ


สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซอง “สมัครทุนต้นกล้าเกษตร พัฒนาประเทศ” ส่งมาที่คณะนวัตกรรมเกษตร


 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร

 เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

 เลขที่ 52/347 หมู่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี 12000


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


 คณะนวัตกรรมเกษตร

 โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3428 , 3441

หรือ  โทร 092-708-9994
 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครและหนังสือ

รับรองของผู้อำนวยการโรงเรียน / ผู้นำองค์กรต่าง ๆ


                   
คณะนวัตกรรมเกษตร คณะนวัตกรรมเกษตร
Faculty of Agricultural Innovation