หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Bachelor of Science Program in Criminology and Forensic Science

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)
: Bachelor of Science (Criminology and Forensic Science)
: วท.บ. (อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)
: B.Sc. (Criminology and Forensic Science)

ปรัชญา

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ในการบูรณาการความรู้ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบสหวิทยาการ (ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านอาชญาวิทยา วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม) และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอาชญวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ที่สามารถทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม บัณฑิตเหล่านี้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของไทย ด้วยการอาศัยความรู้นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยามากขึ้น ซึ่งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวม


วัตถุประสงค์
     
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุกต์ และบูรณาการศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม      
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควบคู่กับการเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม      
3. เพื่อสนับสนุน ผลักดัน ให้สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม      
4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการสำหรับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในระดับที่สูงขึ้นทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ( ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม )ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์หลักฐานการสมัคร
     
1.สำเนาการศึกษา ( Transcript ) 1 ชุด      
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด      
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด      
4.รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 3 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )


การรับสมัคร

     สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
          52/347 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
          โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510

     สำนักงาน สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ชั้น 3 ห้อง 308
          โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1283
          โทรสาร : 02-997-2200 ต่อ 1216


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 320,000 บาท