วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เคารพในปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดสิ้นสุด การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯยึดหลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หลักนิติธรรม การควบคุมคอร์รัปชัน และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยฯเป็นโรงเรียนสร้างนักคิดและผู้นำ นักศึกษามีทักษะและแรงบันดาลใจในความเป็นผู้นำ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง นักศึกษามีความรู้ รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และคนที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ตื่นต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างระบอบการเมืองแบบธรรมาธิปไตยและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของคนยุคถัดไป

+ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
+ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)
+ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
+ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) ชั้น 4 ห้อง 401 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000