หลักสูตรการศึกษา


  คอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาตรี

เป็นสาขาที่เปิดเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ สร้างสรรค์ทางความคิด มุ่งเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ และการปรับพื้นความรู้ทางศิลปะ

รายละเอียด

  วิชวลเอฟเฟค ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
สร้างเสริมความสามารถด้าน ศิลปะ และ เทคนิคการสร้าง 3D เพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์และโฆษณาหรือ อนิเมชั่น โดยผ่านหลักสูตรที่เป็นขั้นเป็นตอน รู้จริง ใช้งานได้จริง และทันสมัยก้าวทันภาพยนตร์และโฆษณาระดับโลก

รายละเอียด

 

  คอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท

เป็นสาขาที่เปิดเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ สร้างสรรค์ทางความคิด มุ่งเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ และการปรับพื้นความรู้ทางศิลปะ

รายละเอียด

 

Copyright (C) 2012 Digital Art, Rangsit University, All Rights Reserved.