หลักสูตร

คอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาตรี | วิชวลเอฟเฟค ปริญญาตรี | คอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท


  คอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

 

 

“คอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาตรี”

เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนด้านแอนิเมชัน และสื่อดิจิทัลอาร์ตแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มเปิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์การทำงานแอนิเมชัน ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะหลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Computer Art

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปบัณฑิต (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine Arts (Computer Art)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศล.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Computer Art)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

ความสำคัญของหลักสูตร

    ด้วยสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต เป็นสาขาวิชาที่มีประโยชน์และความจำเป็นอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวงการแอนิเมชัน ด้วยงานอุตสาหกรรมบันเทิงในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงาม คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลงานออกแบบตัวละคร งานแอนิเมชัน 2 และ 3 มิติ ตลอดจนงานเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ ฯลฯ คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จึงมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

  • เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสในการใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ และนำมาพัฒนา สร้างสรรค์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงาน
  • เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานคอมพิวเตอร์อาร์ต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป
  • เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • เพื่อนำความรู้จากการศึกษานี้ เป็นฐานในการสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

การทำงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น แอนิเมเตอร์ นักออกแบบตัวละคร นักวาดการ์ตูน นักออกแบบคอนเซปต์อาร์ต ผู้กำกับศิลป์ นักปั้นงาน 3 มิติ ฯลฯ

 

 

Copyright (C) 2012 Digital Art, Rangsit University, All Rights Reserved.