ข้อมูลคณะ

ข้อมูลคณะดิจิทัลอาร์ต

เกี่ยวกับคณะ | คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ | อุปกรณ์การศึกษา | การจัดการองค์ความรู้ (KM) | การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)


คณาจารย์คณะดิจิทัลอาร์ต
| เจ้าหน้าที่คณะดิจิทัลอาร์ต


ผู้บริหาร

อาจารย์อำนวยวุฒิ สาระศาลิน
คณบดีกิตติคุณ คณะดิจิทัลอาร์ต

อาจารย์นัฐวุฒิ สีมันตร
คณบดี คณะดิจิทัลอาร์ต

   

อาจารย์สาธิต เชียงทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ชินธิป ตั้งศิริพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ภัทร นิมมล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
ผู้ช่วยคณบดี

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

อาจารย์พนัส โภคทวี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

 

ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

ผศ.สุทัศน์ ปาละมะ
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

อาจารย์หทัยชนก เชียงทอง
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

ผศ.ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

อาจารย์ปฐม สุปรียาพร
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

อาจารย์พาสิน ธนสิน
หัวหน้าสาขาวิชา
วิชวลเอฟเฟค

อาจารย์สาธิต เชียงทอง
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

อาจารย์ธิติพงษ์ เนื่องพิมพ์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

อาจารย์ธิดารัตน์ บุญรักษ์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

อาจารย์อนุพงศ์ เจริญมิตร
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

 

อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ต

รศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

ผศ.ชูชัย อัศวอารีกุล
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวาณิช
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

อาจารย์โกเมศ กาณจนพายัพ
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

อาจารย์แซม ฟอร์คเนอร์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

อาจารย์ดรุณี พึ่งวงษ์ญาต์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

อาจารย์พจนีย์ กาแก้ว
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

อาจารย์ปิยนนท์ สมบูรณ์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (C) 2012 Digital Art, Rangsit University, All Rights Reserved.