ข้อมูลคณะ

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โดยทุนการศึกษา คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้

ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์
  1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 และ ชั้น ปวส.  (5 ภาคการศึกษา และ ปวส. 3  ภาคการศึกษา)
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับนักเรียนที่กำลัง ศึกษาชั้น ปวช. (5 ภาคการศึกษา)

- ยกเว้น ค่าหน่วยกิต 50 %
- ยกเว้น ค่าบำรุงการศึกษา 50 %

* สอบสัมภาษณ์
นำเสนอแฟ้มผลงาน เกียรติบัตร ฯลฯ
โดยคณะดิจิทัลอาร์ต วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.30-12.00 น.
(
รายละเอียดเพิ่มเติม รอประกาศจากทางคณะฯ)


ทุนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปิน


               
ผู้สมัครต้องมีความสามารถพิเศษด้านการแสดง เป็นนักดนตรี นักร้อง มีผลงานต่อเนื่อง มีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม มีชื่อเสียง ต้นสังกัดควรมีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

- ยกเว้น ค่าหน่วยกิต 100 %
- ยกเว้น ค่าบำรุงการศึกษา 100 %

พิจารณาคัดเลือกโดยสถาบัน/ศูนย์ ที่สังกัด


 

ทุนความสามารถพิเศษ ด้านสิ่งประดิษฐ์ และ
ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และ อื่น ๆ
 

 

ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ  และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

- ยกเว้น ค่าหน่วยกิต 100 %

- ยกเว้น ค่าบำรุงการศึกษา 100 %

พิจารณาคัดเลือกโดยสถาบัน/ศูนย์ ที่สังกัด

 

ทุนความสามารถพิเศษ


ทุนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
ทุนความสามารถพิเศษ ด้านฟุตบอล
ทุนความสามารถพิเศษ ด้านเชียร์ลีดดิ้ง


เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ
การแข่งขัน ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการ
แข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1 , 2 และ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

- ยกเว้น ค่าหน่วยกิต 100 %
- ยกเว้น ค่าบำรุงการศึกษา 100 %
- ยกเว้น ค่าหอพัก 100 %

พิจารณาคัดเลือกโดยสถาบัน/ศูนย์ ที่สังกัด

 

Copyright (C) 2012 Digital Art, Rangsit University, All Rights Reserved.