ยินดีต้อนรับสู่คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

CALL US

02-997-2200-20 ต่อ 1038,1002,1008

ข่าวสารและกิจกรรม

 

ปริญญาตรี

 

ปริญญาโท 

วิสัยทัศน์ของคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งมั่นที่จะเป็นคณะการศึกษาชั้นนำในการให้การศึกษาวิชาการเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่เป็น ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นคณะที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถเป็นฐานใน การกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของชาติ

ปณิธานของคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี และสามารถรับการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ การเมืองได้ นอกจากนี้คณะเศรษฐศาสตร์ยังมุ่งที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม และให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม

ปรัชญาคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีปรัชญาที่จะเป็นคณะที่มีส่วนในการชี้นำสังคม เสริมสร้างความเป็นธรรม ความก้าวหน้า และความ สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ทันเหตุการณ์ และร่วม ผลักดันสังคมธรรมาธิปไตย