RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เกิดขึ้นตามดำริของอธิการบดี ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่เห็นความจำเป็นจะต้องส่งเสริมวิชาชีพครูให้เป็นที่ยกย่องของสังคมและมีความเข้มแข็ง สามารถผลักดันการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ครูที่มีคุณภาพ คือ หัวใจของความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ

โครงการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยมี ดร.วิชัย ตันศิริ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ ดร.มานิต บุญประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโครงการ โครงการศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยสองส่วน คือ การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ เป็นโรงเรียนระบบสองภาษา ซึ่งนอกจากจะเปิดรับนักเรียนทั่วไปแล้วยังจะทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูทางด้านการสอนและการวิจัยด้วย คณะศึกษาศาสตร์มีแผนจัดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยร่วมมือกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ และนักศึกษาสามารถศึกษาสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางศึกษาศาสตร์ได้ภายใน 5 ปี ซึ่งจะเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการเฉพาะด้านและวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2 /2547 เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2547 และเริ่มเปิดดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาในภาคการศึกษาที่ 1/2547

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา (1) การศึกษาระบบสองภาษา (2) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (3) การบริหารการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างครูรุ่นใหม่ที่มีความเป็นสากลและนักการศึกษาที่มีกลยุทธ์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ


คณะศึกษาศาสตร์มีพันธกิจ ดังต่อไปนี้
     (1) จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิและศักยภาพครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา
     (2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการศึกษาระบบสองภาษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา
     (3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมศึกษา และชุมชน
     (4) ส่งเสริม สืบสาน และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และความสำคัญของการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยที่การจัดการเรียนการสอนจะต้องเน้นคุณภาพ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาตลอดชีวิต คณะฯ จึงพัฒนาปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนให้มุ่งพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน ให้มีการสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ และการนำเสนอความคิดที่มีเหตุผลประกอบต่อบุคคลอื่น สามารถสืบค้นข้อมูลเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคิดที่เปิดกว้างต่อความแตกต่างของทัศนคติเชิงสังคมและวัฒนธรรม และสนใจใคร่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ที่ปรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดชีวิต

ครูรุ่นใหม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนา ทั้งพัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะตลอดเวลาให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นต้นแบบที่ดีของผู้เรียน เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ การศึกษาที่มีคุณภาพจะสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคม ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์จึงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างครูรุ่นใหม่ให้มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา โดยยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า

คุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย มียุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์วัดความสำเร็จที่เทียบเคียงได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณธรรม หมายถึง มาตรฐานของพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน การยอมรับของสังคมและวัฒนธรรมไทย

คุณค่า หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจ ให้การยอมรับ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพ     (1) พัฒนานักศึกษาให้เป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
     (2) พัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
     (3) มุ่งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการบริหารการศึกษา
     (4) ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยรังสิตและสังคมภายนอกในการนำองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
     (5) ทำนุบำรุง สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยและนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์กำหนดอัตลักษณ์ในภาพรวมคือ The New Generation Teacher โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูหรือนักการศึกษามิติใหม่โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้จัดหาอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาสอนในรายวิชาต่างๆ จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ สามารถหาเหตุผลและหลักฐานเชิงบวกและลบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในบริบทการศึกษาเฉพาะ มีการจัดการให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีกิจกรรมสนับสนุนการทำวิจัยทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ในวิชาชีพ ทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหา ภาคปฏิบัติ การวิจัยทางการศึกษา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเปลี่ยนแปลงในกรอบของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย