RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
(Technology for Educational Innovation)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------

1.หลักการและเหตุผล
    นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ได้ให้ความสำคัญในการผลิต การใช้ และการพัฒนาสื่อสารมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย) และโทรคมนาคม (โทรศัพท์ เครือข่ายโทรคมนาคม การสื่อสารอื่นๆ) เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการของผู้เรียนในทุกเวลาและสถานที่ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา อาทิ ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการเรียนการสอนในการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่บัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาวงการการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้ โดยคณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการศึกษา 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งห้ามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระบบทวิภาษา อีกทั้งคณะฯยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริการสังคมทางวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา อย่างครบวงจร รวมทั้งนโยบายจัดการประชุมทางวิชาการประจำปีเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุดทางการศึกษา โดยที่งาน ปี พ.ศ.2560 คณะฯเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” ขึ้น

2.วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาของนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อสาธารณะของวงการศึกษาไทย


3.ผู้รับผิดชอบ
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
    วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต 5 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
60 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาอื่นๆ 185 คน
รวม 250 คน


6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาและงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
  2. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้มีโอกาสรับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานวิจัยด้านการศึกษาของนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


กำหนดการ
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
(Technology for Educational Innovation)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

------------------------------------

8.00 – 9.00 ลงทะเบียน
9.10 – 9.20 กล่าวรายงานการดำเนินการ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7
เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
9.20 - 10.45 บรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30 บรรยายพิเศษเรื่อง ส่องเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
11.15 – 12.15 บรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดตะวันตกในการพัฒนาทักษะการคิด โดย H.E. Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย
12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 นำเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาโดยนักวิชาการจากต่างสถาบัน นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์
15.15 ปิดประชุม

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(Thinking Skills Development of Learners at the Primary and Secondary School Level)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------

1.หลักการและเหตุผล
    การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของสังคมและความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทำให้สังคมเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข จำเป็นต้องใช้ปัญญาการคิดเป็นพื้นฐานของสติปัญญา ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถควบคุมเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นต้องสอนให้รู้ถึงหลักการ ความคิดรวบยอด (Concept) มากกว่าการให้ข้อมูล สอนให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมองสิ่งต่างๆ แบบองค์รวม และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็น
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการศึกษา ได้รับทราบถึงความจำเป็นที่บัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาทักษะการคิด เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้ โดยคณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการศึกษา 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งห้ามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระบบทวิภาษา คณะฯยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริการสังคมทางวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา อย่างครบวงจร โดยมีนโยบายจัดการประชุมทางวิชาการประจำปีเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุดทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2559 คณะฯเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2.วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของครูรับเชิญจากสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อสาธารณะของวงการศึกษาไทย


3.ผู้รับผิดชอบ
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
    วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต 5 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
60 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาอื่นๆ 185 คน
รวม 250 คน


6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาและงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้มีโอกาสรับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. ผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้รับทราบผลงานวิจัยด้านการศึกษาของครูรับเชิญจากสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


กำหนดการ
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(Thinking Skills Development of Learners at the Primary and Secondary School Level)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
------------------------------------

8.00 – 9.20 ลงทะเบียน
9.20 – 9.30 กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
9.30 – 10.00 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ พิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.15 บรรยายพิเศษเรื่อง เด็กไทยคิดเป็นได้อย่างไร โดย ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา คณบดีกิติคุณ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
11.15 – 12.15 บรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดตะวันตกในการพัฒนาทักษะการคิด โดย H.E. Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย
12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 นำเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาของครูรับเชิญจากสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา-อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์
15.15 ปิดประชุม
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องออดิทอเรียม (ฝั่งขวา) อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------
1.หลักการและเหตุผล
    การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองนั้นจะเป็นการจัดการศึกษาที่สำคัญในการสร้างผู้เป็นกำลังสำคัญของเมือง ในอันที่จะสืบทอดวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ก่อเกิดการสืบสานอุดมการณ์และความเป็นพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังรัก และพลังสามัคคี อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม เคารพผู้อื่น และเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งในปัจจุบันยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสังคมโดยใช้สื่อมวลชน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เห็นได้ว่าการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองนั้นทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญที่จะช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพลเมือง ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม สิทธิและหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการศึกษา ได้รับทราบถึงความจำเป็นที่บัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้ โดยคณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการศึกษา 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งห้ามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระบบทวิภาษา คณะฯยังได้ให้ความสำคัญต่อการบริการสังคมทางวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา อย่างครบวงจร โดยมีนโยบายจัดสัมมนาวิชาการประจำปีเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนวัตกรรมล่าสุดทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2558 คณะฯเห็นสมควรจัดสัมมนาวิชาการประจำปี ในเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้

2.วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างพลเมืองที่มีความรู้
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
  4. เพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อสาธารณะของวงการศึกษาไทย


3.ผู้รับผิดชอบ
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
    วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม (ฝั่งขวา) อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต

5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต 10 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
70 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาอื่นๆ 220 คน
รวม 300 คน


6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบถึงบทบาทของการศึกษาและงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างพลเมืองที่มีความรู้
  2. ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสรับทราบข้อคิดเห็นล่าสุดที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับทราบทัศนะจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ในบริบทการศึกษาไทย
  3. ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบผลงานวิจัยด้านการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์


กำหนดการ
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องออดิทอเรียม (ฝั่งขวา) อาคาร 15 มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------
8.00 – 9.20 ลงทะเบียน
9.20 – 9.30 กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
9.30 – 10.15 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้ โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 บรรยายพิเศษเรื่อง จะสร้างคนไทยให้คิดเก่งได้อย่างไร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ ระตะนานุกูล
11.30 – 12.15 บรรยายพิเศษเรื่อง จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรต้นทุนของชาติ ได้อย่างไร
12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 นำเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
15.15 ปิดประชุม
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
ณ ห้องออดิทอเรียม ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
-----------------------------------
1.หลักการและเหตุผล
     ในระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา วงการศึกษาของไทยได้มีความพยายามนำความคิดและวิธีการใหม่ๆ หรือนวัตกรรมการศึกษามาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตน  เป็นต้นว่าการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการเป็นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และการพัฒนาบทเรียน e-Learning เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองแนวคิดในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นต้น 
      การบริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถาบัน/องค์การต่างๆ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (Lundvall, 2010) ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาแนวใหม่จึงจำเป็นต้องนำนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (Kuboni et al, 2012)
      มหาวิทยาลัยรังสิตภายใต้การนำของอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2547 คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านหลักสูตรที่มุ่งสร้างครูและนักวิชาการมืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว นับเป็นการเตรียมบัณฑิตสำหรับสังคมยุคใหม่ให้มีความพร้อมทางด้านภาษามากขึ้น  ต่อมาในปีการศึกษา 2548 อธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ริเริ่มโครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครู และคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งสร้างครูยุคใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถในวิชาเฉพาะและมีทักษะในวิชาชีพครู รวมทั้งมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ  ดีมาก  และในปัจจุบันที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมให้ทันภายในปี 2558 เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   
      ในปี 2554 อธิการบดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างอาชีวศึกษาอัจฉริยะให้เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนอาชีวะให้มีความรู้ทักษะและความชำนาญสูงในระดับบัณฑิต และสามารถเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานและสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่ว่าด้วยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างพลังประชาชน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาคมอาเซียน 
      จากความสำเร็จของการบริหารจัดการนวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและตอบสนองนโยบายการจัด การศึกษาของประชาคมอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

2.วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน
  2. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียนระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ของสถานศึกษาต่างๆ
  3. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อแสดงจุดยืนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต และแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3.ผู้รับผิดชอบ
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
     วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555  ณ ห้องออดิทอเรียม ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต 10+ คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต    40 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์อาชีวศึกษา   100 คน
ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาอื่นๆ 200 คน
รวม :   350 คน

6.การดำเนินการ
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
  2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายงานและติดตามการดำเนินงาน
  3. จัดทำโครงการพร้อมงบประมาณ
  4. จัดทำเอกสารและหนังสือประกอบการสัมมนาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
  5. ดำเนินงานสัมมนา ประเมินผลและสรุปผลโครงการฯ
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าสัมมนาจะมีความตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน
  2. ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ในเรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน และงานวิจัยด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่
  3. มหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะศึกษาศาสตร์แสดงจุดยืนและศักยภาพทางวิชาการ
 
กำหนดการ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
วันเสาร์ที่ 20ตุลาคม 2555
ณ ห้องออดิทอเรียม ดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15)มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
------------------------------------


8.00 – 9.00  ลงทะเบียน
9.00 – 9.15  กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
9.15 – 10.15  เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษาคือนวัตกรรม โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
10.15 – 10.30   พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00  อภิปราย เรื่องนวัตกรรมการศึกษาในมิติอาเซียน
ผู้อภิปราย:  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ดร.วรัยพร แสงนภาบวร
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ผู้ดำเนินการอภิปราย:  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา นิมมานนิตย์
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15  อภิปรายกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 1:  การศึกษาระบบสองภาษา
ประธานกลุ่ม:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์
กลุ่มที่ 2:  นวัตกรรมการเรียนการสอน
ประธานกลุ่ม:  ดร.มานิต บุญประเสริฐ
กลุ่มที่ 3:  การบริหารการศึกษาในมิติอาเซียน
ประธานกลุ่ม:  รองศาสตราจารย์ ประทุม แป้นสุวรรณ
กลุ่มที่ 4:  วิจัยการศึกษา
ประธานกลุ่ม:  รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์
กลุ่มที่ 5:  อาชีวศึกษาอัจฉริยะ
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
ประธานกลุ่ม:  ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
รองประธานกลุ่ม:  ดร.ณัฐพงศ์  โชติกเสถียร
14.15 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.15  อภิปรายกลุ่มย่อย (ต่อ)
15.15 – 15.30 สรุปงานกลุ่มย่อยและปิดประชุม

โครงการฝึกอบรมของสถาบันการพัฒนาชุมชน    โครงการอบรมครูต่างประเทศ    โครงการประชุมวิชาการ   
รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ รับรางวัลครู   ประกาศนียบัตรของนักศึกษา