RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>

วิทยาลัยครูสุริยเทพ ปฏิบัติงานด้านการบริการสังคมและวิชาการ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ อบรม สัมมนาวิชาการ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

-----------------------------

ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิพากษ์โปสเตอร์งานวิจัยใน “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 The 13th RSU National Graduate Research Conference” วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

-----------------------------

ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในงาน “Grad Open House 2018 ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) แนวทางการศึกษาไทยในยุค IOT” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 4 เมษายน 2561

-----------------------------

ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ในหัวข้อ “กิจกรรมสู่ความเป็นบัณฑิตคุณธรรม” วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 อาคารพระพิฆเนศ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

-----------------------------

ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “โครงการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561” วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

-----------------------------

ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู” ให้กับคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

-----------------------------

คณาจารย์ของวิทยาลัยครูสุริยเทพ เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

-----------------------------

ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้กับอาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา” วันที่ 7 มีนาคม 2561 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

-----------------------------

คณาจารย์ของวิทยาลัยครูสุริยเทพ เข้าร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดใน “โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2561” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

-----------------------------