RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อสร้างเสริมลักษณะที่ดี เก่ง และมีความสุขในการอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่น จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมทางวิชาการ และโครงการดูงานต่างประเทศเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมภายในของแต่ละประเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพและผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3-611งานปัจฉิมนิเทศ ของวิทยาลัยครูสุริยเทพ

คณาจารย์ในวิทยาลัยครูสุริยเทพ ร่วมแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในงานปัจฉิมนิเทศที่วิทยาลัยฯจัดงานเลี้ยงขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ในวันเดียวกันนี้ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตได้เข้าซ้อมพิธีรับปริญญาบัตรและถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิต ณ หอประชุม อาคารนันทนาการ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน นำโดย ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากรรับเชิญ คือ ผศ.ดร.นพดล พรามณี ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3-602สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการหลักศาสนากับวิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดย ดร.ชิดชไม วิสุตกุล จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการหลักศาสนากับวิชาชีพครู โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3-612การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Action Research in Education"

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Action Research in Education" โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3-601สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดย ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ” โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3-602หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ส่งมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ส่งมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้แก่มหาบัณฑิตในสาขาวิชาฯ รุ่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 จำนวน 7 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักศึกษารุ่นนี้เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยครูสุริยเทพ ห้อง 3-611 โดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมทั้งแนะนำการเรียน การใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ จัดโครงการจัดประชุมย่อยทางวิชาการ Doctoral colloquia ครั้งที่ 3/2561

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ จัดโครงการจัดประชุมย่อยทางวิชาการ Doctoral colloquia ครั้งที่ 3/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยครูสุริยเทพ ห้อง 3- 611 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ให้เกียรติรับเชิญบรรยาย เส้นทางสู่ความสำเร็จทางวิชาการ: คนคุณภาพยุค 4.0 เพื่ออัพเดทความเป็นไปในวงการการศึกษาและแนะนำปลายทางสู่ความฝันให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562- วันที่ 4 เมษายน 2562 โดยพานักศึกษาไปเยี่ยมชม Samsung D’Light หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีและของโลก ซึ่งก็มีหลากหลายเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย EWHA UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเอกชนหญิงล้วนอันดับหนึ่งของโลกที่มีนักศึกษาถึง 25,000 คนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ จัดโครงการประชุมย่อยทางวิชาการ Doctoral colloquia ครั้งที่ 2/2561

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ จัดโครงการประชุมย่อยทางวิชาการ Doctoral colloquia ครั้งที่ 2/2561 นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานองค์การแห่งการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานีหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ จัดโครงการประชุมย่อยทางวิชาการ Doctoral colloquia ครั้งที่ 1/2561

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ จัดโครงการประชุมย่อยทางวิชาการ Doctoral colloquia ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยครูสุริยเทพ ห้อง 3-611 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ นวัตกรรมทางการศึกษา: อย่างไรถึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ “Volunteer Academic Services: Language and Culture” ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ “Volunteer Academic Services: Language and Culture” ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษให้กับชุมชนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสองภาษาในประเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสองภาษาในประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้พานักศึกษาในหลักสูตรฯ ไปศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ ได้จัดโครงการโครงการสัมมนาเทคนิคการสอนรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ ได้จัดโครงการโครงการสัมมนาเทคนิคการสอนรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 3 โครงการย่อยคือ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 “Problem-based Learning” บรรยายโดย ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 “Research-based through Meta-Analysis Research” โดย รศ.ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2562 “Project-based Learning” โดย ผศ.ดร. พรนภิศ ดาราสว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีUN AI RAK KHLAI KHWAM NAO FESTIVAL (Love and Warmth at Winter’s End) Suryadhep Teachers College, Rangsit University

ผศ.ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ และ ดร.พรรณรัตน์ เคดิช ได้นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาระบบสองภาษาและสาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ เข้าชม งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย นักศึกษามีโอกาสได้ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงปัจจุบันกับประชาชน ชมขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง ดอกไม้นานาพรรณ งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง บันทึกภาพแห่งความทรงจำตลอดในงานอย่างมีความสุขและสนุกสนานการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 2

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 Doctoral Colloquium 2 หัวข้อ “การเขียนบทความทางด้านการศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แต่งหนังสือและตำราเรียนทางด้านวิจัย เจ้าของรางวัลวิจัยดีเด่น บรรณาธิการบริหารวารสาร BU Academic Review กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 3-611 อาคาร 3 ชั้น 6 ซึ่งได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการเขียนบทความเพื่อให้สำนักพิมพ์ยอมรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายกับวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.79การประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctoral Colloquium 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการประชุมย่อยทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 Doctoral Colloquium 1 หัวข้อ ความเป็นนวัตกรทางการศึกษา วิทยากรรับเชิญคือ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 3-612 อาคาร 3 ชั้น 6 ซึ่งได้ให้ความรู้เรื่องบทบาทของผู้บริหารในทศวรรษที่ 21 และวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาสู่โลกอนาคต : การจัดการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 และศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาเอกยังได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายกับวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน ร่วมจัดกิจกรรมในงานทำบุญของคณะศึกษาศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานทำบุญของคณะฯ พร้อมทั้งถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป และเข้าฟังเทศน์ในหัวข้อ “ธรรมะสำหรับครู” เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


 

สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นำโดย ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ” ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 3-612 โดยมีรายละเอียดดังนี้
Session 1: บรรยายภาษาไทย โดย รศ.ดร.มารุต พัฒผล เวลา 9.30-12.00 น.
Session 2: บรรยายภาษาอังกฤษ โดย รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ เวลา 13.30-16.00 น.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน พานักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน นำโดย ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และนักศึกษาที่เรียนวิชา EDC 624 สัมมนาประเด็นปัญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา (Seminar on Critical Issues and Innovations in Education เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 
 

บรรยายพิเศษในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษา

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ ห้อง 3-612 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน นำโดย ดร.ศรีสมร พุ่มสอาด ผู้สอนรายวิชา ECI 608 การประกันคุณภาพการศึกษา ได้เรียนเชิญวิทยากร ดร.มธุรส ประภาจันทร์ (ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ
-ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
-ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
-การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Quantitative Analysis for Educational Research"

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Quantitative Analysis for Educational Research" โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.โกวิท ระพีพิศาล ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เเละวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3-612การสัมมนาในหัวข้อ "ELT Research: Opportunities and Challenges"

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "ELT Research: Opportunities and Challenges" โดย ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-12:00 น. ณ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ขอขอบพระคุณ ดร. ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างสูง


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2: ความท้าทายการจัดการศึกษาไทยยุค 4.0

นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชาโด เดอเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Turn it in

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Turn it in” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้อง A-505 อาคารพระพิฆเนศ Student Centerหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 3-602งานปัจฉิมนิเทศ ของคณะศึกษาศาสตร์

คณาจารย์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในงานปัจฉิมนิเทศที่คณะศึกษาศาสตร์จัดงานเลี้ยงขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ในวันเดียวกันนี้มหาบัณฑิตได้เข้าซ้อมพิธีรับปริญญาบัตรและถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิต ณ หอประชุม อาคารนันทนาการ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอน iBooks”

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอน iBooks” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-11:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ในการนี้ขอขอบพระคุณ ศูนย์ RSU Cyber University เป็นอย่างสูง


 

สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดโครงการการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน จัดโครงการการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ “Roles of ICT in Higher Education for the 21st Century" โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.โกวิท ระพีพิศาล ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-11:30 น. ณ ห้องประชุม 3-612บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบองค์ประกอบการประกันคุณภาพทั้ง 6 องค์ประกอบ และเอกสารประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรฯ ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ในปีนี้มีนักศึกษาทุนจากประเทศภูฎานเข้าศึกษาในหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 11 คนการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ในการนี้นักศึกษาในหลักสูตรฯส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 6 คน