RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และความสำคัญของการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยที่การจัดการเรียนการสอนจะต้องเน้นคุณภาพ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาตลอดชีวิต คณะฯ จึงพัฒนาปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนให้มุ่งพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน ให้มีการสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ และการนำเสนอความคิดที่มีเหตุผลประกอบต่อบุคคลอื่น สามารถสืบค้นข้อมูลเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคิดที่เปิดกว้างต่อความแตกต่างของทัศนคติเชิงสังคมและวัฒนธรรม และสนใจใคร่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ที่ปรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดชีวิต


    สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการขึ้นสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะสามารถนำเสนอและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคาร พระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบกำหนดการ การนำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rsucon.rsu.ac.th


คณะศึกษาศาสตร์
อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก หมู่บ้านเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0-2997-2200 ต่อ 1275, 1276 โทรสาร: 0-2997-2200 ต่อ 1277