RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Education (Educational Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ด. (การศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ed.D. (Educational Studies)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 แบบทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)

1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 แบบศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)


รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4ตุลาคม พ.ศ. 2560

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 2. นักวิจัยการศึกษา
 3. นักวิชาการทางการศึกษา
 4. ผู้บริหารงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา
 5. ผู้บริหารการศึกษา
 6. ศึกษานิเทศก์
 7. ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
 8. ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
 9. อาชีพอิสระด้านการศึกษา
ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค และระบบ Module การศึกษาในระบบทวิภาคแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่งๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มี

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
      วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

 1. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 2. หลักสูตรแบบ 1.1 แบบทำดุษฎีนิพนธ์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทมาก่อน
 3. หลักสูตรแบบ 2.1 แบบศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ คุณสมบัติของผู้สมัครคือ
  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และ
  2. ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาอื่นๆ และมีความต้องการจะประกอบอาชีพทางการศึกษา
  4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  5. ม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  6. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
Calendar

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (Educational Studies) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นโดยมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่ครอบคลุม ผสมผสาน และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ อันประกอบด้วย ปรัชญา จิตวิทยา สังคมจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ที่เป็นพลวัต เชื่อมโยงเข้ากับ ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีทางการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการความรู้ นโยบายและกลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการด้านการศึกษา หลักการ แนวคิด และวิธีการการทำวิจัยเข้าด้วยกันโดยเตรียมพร้อมผู้บริหารทางการศึกษา และนักการศึกษาในการเป็นขุมกำลังพัฒนา ต่อยอดสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการบริหารจัดการการศึกษา การแก้ปัญหาทางการศึกษา ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ ที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิจัยการศึกษามืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพและวิชาการที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เห็นความเชื่อมโยงของมิติต่างๆ ทางด้านนโยบายการศึกษาของชาติ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการเป็นสังคมนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ประสงค์ที่จะเป็นครูผู้สอน นักการศึกษา นักวิจัยการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้สอนระดับอุดมศึกษา และผู้ประกอบการทางการศึกษา

ข้อมูลการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก ที่รายงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2556 ได้ระบุจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจำนวนรวมคือ 25,397 คน โดยเป็นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจำนวน 22,812 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 2,585 คน แต่มิได้ระบุสาขาวิชา และข้อมูลของ สกอ. ในรายงานประจำปีการศึกษา 2557 ได้ระบุว่า มีบัณฑิตผู้จบการศึกษาในระบบปริญญาเอก จำนวน 1,139 คน ซึ่งมิได้ระบุสาขาวิชาเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกนั้นยังมีจำนวนน้อยมาก เมื่อคำนึงถึงความต้องการของประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่วนข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2555-2557 ได้ระบุจำนวนข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เพียง 389 คน [0.09%] จากจำนวนรวมของข้าราชการครูทั้งหมด 412,018 คน และข้อมูลในปีการศึกษาถัดมา คือ 2556 ระบุจำนวนข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เพียง 372 คน [0.09%] จากจำนวนรวมของข้าราชการครูทั้งหมด 397,733 คน จึงจะเห็นได้ว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก นับว่าอยู่ในขั้นที่ต้องมีการแก้ไข การผลิตบุคลากรในระดับนี้โดยเร่งด่วน (รายงานประจำปี สพฐ. 2555-2557)

มหาวิทยาลัยรังสิตโดยคณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอุดมศึกษาและการศึกษาของชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีลักษณะดังนี้

 1. เป็นผู้มีความสามารถในการทำวิจัยการศึกษาในประเด็นที่มีความสำคัญในปัจจุบันที่ระบุไว้ สำหรับบริบทการศึกษาของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานด้านการศึกษาในบริบททางสังคมไทย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้
 2. มีความรู้ในหลักการและแนวปฏิบัติทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน การพัฒนาการเรียน การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย การพัฒนาองค์การ การวางแผนและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เชิงลึก การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา รวมทั้ง การจัดการความรู้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้วงการศึกษาของประเทศไทย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือและใช้การวิจัยเป็นฐาน
 4. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1 (แบบทำดุษฎีนิพนธ์) 48 หน่วยกิต

นักศึกษาที่ศึกษาในโครงสร้างแบบ 1.1 สามารถเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกในโครงสร้างแบบ 2.1 ได้หากมีความประสงค์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ

1) หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 (แบบศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์) 48 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
4) หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อกำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อำนวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 600 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(Preparatory English for Graduate Students)
3(3-0-6)
ENL 601 ภาษาอังกฤษสำหรับเสนอผลงานทางวิชาการ
(English for Academic Presentations)
3(3-0-6)
ECI 501 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundation of Education)
3(3-0-6)


หมวดวิชาบังคับ


6 (หน่วยกิต)
สำหรับนักศึกษาแบบ 2.1 6 หน่วยกิต
EDD 701 การวิจัยชั้นสูงและสถิติประยุกต์ทางการศึกษา
(Advanced Research and Applied Statistics in Education)
3(3-0-6)
EDD 702 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
(Philosophy, Concepts, and Theories in Education)
3(3-0-6)


หมวดวิชาเลือก

สำหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาจากวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 จำนวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต และจากวิชาเลือกกลุ่มที่ 2 จำนวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 วิชาด้านการบริหารการศึกษา


6 (หน่วยกิต)
EDD 704 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
(Leadership on Educational Administration)
3(3-0-6)
EDD 705 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา
(Policy and Educational Organizational Administration Strategy)
3(3-0-6)
EDD 706 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)
3(3-0-6)
EDD 707 การบริหารกิจการนักเรียน
(Administration of Student Affairs)
3(3-0-6)
EDD 708 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
(Administration of Quality Assurance in Education)
3(3-0-6)
EDD 709 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)
3(3-0-6)

วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 วิชาด้านหลักสูตรและการสอน
EDD 710 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)
3(3-0-6)
EDD 711 การจัดการการเรียนรู้
(Learning Management)
3(3-0-6)
EDD 712 จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับครู
(Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics)
3(3-0-6)
EDD 713 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
(Educational Philosophy and Curriculum Development)
3(3-0-6)
EDD 714 ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นครู
(Language and Culture for Professional Teachers)
3(3-0-6)
EDD 715 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)
3(3-0-6)

หมวดดุษฎีนิพนธ์

(หน่วยกิต)

สำหรับนักศึกษาแบบ 1.1

48 หน่วยกิต
EDD 703 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
EDD 799 ดุษฎีนิพนธ์
(Thesis)
48(0-144-72)

สำหรับนักศึกษาแบบ 2.1

36 หน่วยกิต
EDD 703 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
EDD 798 ดุษฎีนิพนธ์
(Thesis)
36(0-108-54)

คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตรวม
สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา
ENL 600 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(Preparatory English for Graduate Students)

คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ที่จำเป็น สำหรับทำความเข้าใจบทอ่านที่ซับซ้อนในระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์ทางภาษาในการพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การนำเสนอความคิดเห็นและข้อโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลสนับสนุนผ่านการพูดและการเขียนในหัวข้อที่หลากหลาย

Essential vocabulary, structure for understanding complex texts at a graduate level, strategies in developing listening, reading, and presenting arguments and counter arguments, orally and in writing, on a wide range of topics.

3(3-0-6)
ENL 601 ภาษาอังกฤษสำหรับเสนอผลงานทางวิชาการ
(English for Academic Presentations)

การวิเคราะห์ภาษาและองค์ประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ์ และการฝึกภาคปฏิบัติ การจัดระบบเนื้อหาและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic presentations.

3(3-0-6)
ECI 501 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
(Foundation of Education)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานทางการศึกษา ทฤษฎี และปฏิบัติการทางการศึกษา ความหมายทางการศึกษา ระบบการศึกษา ปรัชญากับการศึกษา จิตวิทยากับการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน แนวโน้มวิธีการและทฤษฎีการสอน การเมืองและนโยบายทางการศึกษา และวิชาชีพทางการศึกษา

Foundation of education; theories and practices in education; educational perspectives; educational systems; philosophy of education; educational psychology; curriculum development; learning management; assessment; factors of psychological and sociological influences on individual learning achievement; trends of pedagogy; politics and policies in education; education as a profession.

3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ
สำหรับนักศึกษาแบบ 2.1


6 หน่วยกิต
EDD 701 การวิจัยชั้นสูงและสถิติประยุกต์ทางการศึกษา
(Advanced Research and Applied Statistics in Education)

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยในสาขาการศึกษา การประเมิน การกำหนดปัญหา การเลือกหัวข้อ การสร้างจุดประสงค์ของการวิจัย หลักการการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติประยุกต์และสถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับแผนการวิจัยทางการศึกษา การแปลผลข้อมูล การรายงายผลวิจัย และผลลัพธ์ของงานวิจัยทางการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของจรรยาของนักวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย

Examining, analyzing, synthesizing different types of research concepts, principles, and practices in the field of Education; evaluation and specification of relevant problems issues and topics in the disciplines to develop research objectives; research methodology, data collection; appraising and practicing research methods both in qualitative and quantitative with advanced statistics; ethical and accountable evidence-base practice and strategies for interpreting, reporting research findings and educational outcomes.

3(3-0-6)
EDD 702 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
(Philosophy, Concepts, and Theories in Education)

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา วิวัฒนาการทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการการเรียนการ การประเมินทางการศึกษา การนำไปประยุกต์ใช้

Philosophy, concepts, and theories in Education; evolution of education; educational innovations; education for sustainable development; educational and learning management; educational evaluation; applications of philosophy, concepts, and theories in education.

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
สำหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือกจากวิชากลุ่มที่ 1 จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และกลุ่มที่ 2 จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 วิชาด้านการบริหารการศึกษา

EDD 704 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
(Leadership on Educational Administration)

การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารงานระบบเครือข่าย การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถิ่น

Global and social change; change agent; leader attributes; leadership; resources mobilization; educational supervision; mentoring for student potential development; network management; risk and conflict management; relationship and interaction with colleagues; relationship with community and locals.

3(3-0-6)
EDD 705 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการศึกษา
(Policy and Educational Organizational Administration Strategy)

การกำหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารองค์การ สำนักงาน และองค์คณะบุคคล นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา

Policy making and strategy for excellent academic management and development; organization, workplace and personnel management; innovation and information technology for learning management; human resources management; administrative management, financial, purchasing, and building maintenance; legal issues related to educators in educational administration; effective planning for efficiency in educational administration.

3(3-0-6)
EDD 706 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและประเมินผล ประเภทของการวัดและประเมิน การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

Principles, concepts, measurement and evaluation of learning achievement; practices of testing and evaluation; design of measurement tools; use of evaluation and measurement results to improve student learning.

3(3-0-6)
EDD 707 การบริหารกิจการนักเรียน
(Administration of Student Affairs)

บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

Extra–curricular activities management and student activities for student potential development in enhancing student thinking system; life skills management and student support.

3(3-0-6)
EDD 708 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
(Administration of Quality Assurance in Education)

หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

Principles and quality assurance process and system; internal and external quality assessment; monitoring in educational quality assurance.

3(3-0-6)
EDD 709 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)

จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด

Spirit and ideology of educational administrator; professionalism in educational administrator; good governance and virtue, morality and ethics for educational institution administrators and education administrators according to the Teachers’ Council of Thailand (KHURUSAPHA).

3(3-0-6)

วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 วิชาด้านหลักสูตรและการสอน

EDD 710 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติเพื่อการวิจัย หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย ปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน และการนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้

Principles and methodology in quantitative and qualitative research; classroom action research; research design; research methodology; population and samples; research instrument; research statistics; research proposal development; research in curriculum and instruction; use of research results to improve student learning.

3(3-0-6)
EDD 711 การจัดการการเรียนรู้
(Learning Management)

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การสร้างบรรยากาศในการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง

Theories, principles, concepts, and practices in learning management plans; management and environment for learning; integration of inclusive education; classroom management; in-school learning center development; learning atmosphere management for learners, critical thinking, creative thinking, problem solving; practices for effective outcomes.

3(3-0-6)
EDD 712 จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู
(Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics)

จิตวิทยาพื้นฐาน และจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพ หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ผู้เรียนสามารถปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

Foundation of psychological theories and human development; psychology of learning; educational psychology; counseling psychology and guidance to elevate life quality and apprehend of how to optimize learning; good governance; virtue, morality and ethics for teachers according to KHURUSAPHA; enabling the learners to be standard-setters and role models.

3(3-0-6)
EDD 713 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
(Educational Philosophy and Curriculum Development)

สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการที่ยั่งยืน หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำหลักสูตร ประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินไปใช้การพัฒนาหลักสูตร

Applying philosophy, educational concepts and theories, religions, economics, societies, cultures to improve learning and teaching in educational institutions; conceptualizing and applying strategies in educational management for sustainable development; vision and educational development; principles and concepts of curriculum development to evaluate and design instruction for the curriculum.

3(3-0-6)
EDD 714 ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นครู
(Language and Culture for Professional Teachers)

สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แสวงหา และเลือกใช้ข้อมูล ข่าวสารความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Roles, duties, and responsibilities of teachers; quality, attributes and standard for professional teachers; teacher spirit building up; legal issues related to teaching profession; Thai language and culture for teachers; foreign languages and culture for professional teacher development; language and culture appreciation for peaceful coexistence as to enhance communication skills in listening, speaking, writing reading Thai and foreign languages; applying effective analytical, critical and creative skills in seeking and selecting appropriate and useful information.

3(3-0-6)
EDD 715 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovations, Information and Communication Technology in Education)

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไปใช้ในการเรียนการสอน

Applying principles, concepts, designs, application and evaluation of innovations, information and communication technology in teaching and learning.

3(3-0-6)

หมวดดุษฎีนิพนธ์

สำหรับนักศึกษาแบบ 1.1 48 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาแบบ 2.1 36 หน่วยกิต
EDD 703 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

สอบวัดความรู้งานวิจัยดุษฎีบัณฑิตโดยเน้นองค์ประกอบการวิจัยเช่น หลักการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิจัย และผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัย

Research Proficiency Examination emphasizing elements of research such as principles, methodology, literatures and implications.

0(0-0-0)
EDD 798 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)
(Dissertation)

การวิจัยค้นคว้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ (Peer review)

Original research in education which generates new or updated knowledge to help solve existing or designated problems in educational administration, curriculum and instruction. It is required that research findings be published via peer review in an academic proceedings, a collection of academic papers or a professional journal.

36(0-108-54)
EDD 799 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)
(Dissertation)

การวิจัยค้นคว้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ (Peer review)

Original research in education which generates new or updated knowledge to help solve existing or designated problems in educational administration, curriculum and instruction. It is required that research findings be published via peer review in an academic proceedings, a collection of academic papers or a professional journal.

36(0-108-54)