ภาษาไทย
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หลักสูตร
ปริญญาโท
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จากคุรุสภา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร) จากคุรุสภา
ปริญญาเอก
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
โครงการรังสิตโมเดล
บุคลากร
การบริการวิชาการแก่สังคม
วารสาร RJES
การจัดการความรู้
ข่าวสารของวิทยาลัย
ใบสมัครออนไลน์
ลิงค์
ติดต่อวิทยาลัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ​
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ระบบการจัดการ การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มี

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร
 1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 18.00 -20.00 น. เสาร์ -อาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น.
 2. ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
 3. ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึง พฤษภาคม
 4. ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 • สำหรับแผนกแบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 1) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษาหรืออื่น ๆ และต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สำหรับแผนกแบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 2) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษาหรืออื่น ๆ และไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต
 • ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

ครูมืออาชีพที่รู้คิด มีศาสตร์และศิลป์ในการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยผ่านการศึกษา วิเคราะห์จากประสบการณ์จริงและมีการศึกษาค้น คว้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความเชื่อที่ว่าคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้เรียน

ความสำคัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรครูมืออาชีพ และนักวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รวมทั้งการวัดและประเมินผล มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ สูงรวมทั้งมีความสามารถในการใช้ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

 1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน พร้อมประกอบอาชีพ ได้อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 2. มีความสามารถทางปัญญา ความสามารถสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป ประเด็น ปัญหาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความสามารถในการออกแบบการสอนและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการสอน
 4. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับับุคคล ชุมชน ส่งเสริม อนุัรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองผู้เรียน และสังคม
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ของตนเอง
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 7. มีทักษะและประสบการณ์ด้านการสอนในสถานศึกษา
วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

 1. แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) จำนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 45 หน่วยกิต (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
 2. แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 2. เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565
 3. ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
 4. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งทิ่4/2564 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

รายวิชาในหลักสูตร
ดาวน์โหลด