RSU Society : โครงการรังสิตโมเดลปฏิรูปครูตรีควบโท 5 ปี

ดูคลิปทั้งหมด >>>หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Arts (Teaching Science )
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.A. (Teaching Science)
วิชาเอก
     การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ได้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

วิชาเอก
     การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
   รูปแบบ
   หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
   ภาษาที่ใช้
   ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
   การรับเข้าศึกษา
   รับนักศึกษาไทย
   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
   ได้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
   เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2556
      เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ …1/2556……
      เมื่อวันที่ …13.. เดือน ...มีนาคม..... พ.ศ. …2556……

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
   ปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1 ครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   2 นักวิชาการศึกษา
   3 นักวิจัย
Calendar

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

     ครูวิชาชีพต้องเข้าใจปรัชญาและธรรมชาติของสาขาวิชาที่สอน มีความรู้จริงในเนื้อหาวิชา และมีความรู้ในศาสตร์และทักษะการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการสอน วิทยาศาสตร์ จึงคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของครูและวิทยาศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน

ความสำคัญของหลักสูตร

     ครูสอนวิทยาศาสตร์เป็นสาขาที่ขาดแคลน หลักสูตรที่นำเสนอเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ครูวิทยาศาสตร์ ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับสูง มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล และมีจิตวิญญาณความเป็นครูแบบครูมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
     1) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ
     2) มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
     3) มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และถ่ายทอดความรู้
     4) เป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย
     5) เป็นนักคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจ
     6) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่
     7) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ

     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
     การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
     ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน


     วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


     1)สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ในสาขา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     2)มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.75
     3)มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเกณฑ์ที่กำหนดโดย สควค.ใช้ข้อสอบมาตรฐานนานาชาติ Aptis Test ของ British Council

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน          
หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชา ฝึกปฏิบัติ ทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
4) หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
5) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก รายวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานเป็นระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)EDS511 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 1
(Selected Topics in Physics and Astronomy I)
2(2-0-4)
EDS512 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 2
(Selected Topics in Physics and Astronomy II)
2(1-2-3)
EDS521 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางเคมี 1
(Selected Topics in Chemistry I)
2(2-0-4)
EDS522 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางเคมี 2
(Selected Topics in Chemistry II)
2(1-2-3)
EDS531 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1
(Selected Topics in Biology I )
2(2-0-4)
EDS532 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 2
(Selected Topics in Biology II)
2(1-2-3)

หมวดวิชาบังคับ

12 หน่วยกิต
EDS600 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Education for Sustainable Development)
3(3-0-6)
EDS601 จิตวิทยาสำหรับครู
(Psychology for Teacher)
3(3-0-6)
EDS602 สัมมนาวิชาชีพครู
(Teaching Profession Seminar )
2(1-2-3)
EDS603 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
2(2-0-4)
EDS604 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)
2(2-0-4)


หมวดวิชาเฉพาะด้าน15 หน่วยกิต
EDS605 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
(Educational Philosophy and Science Curriculum Development)
3(2-2-5)
EDS606 การจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Science Learning Management)
3(2-2-5)
EDS607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Measurement and Assessment of Science Learning)
3(2-2-5)
EDS608 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Classroom Action Research for Science Learning Development)
3(2-2-5)
EDS609 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
(Innovation and Information Technology in Science Education)
3(2-2-5)

หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ

6 หน่วยกิต
EDS610 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 1
(Practicum in Teaching Science I)
3(1-14-9)
EDS611 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 2
(Practicum in Teaching Science II)
2(1-14-9)
EDS612 สัมมนาปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์
(Seminar on Problems in Teaching Science )
1(0-2-1)

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต
EDS699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12(0-36-18)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
EDS511 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 1
(Selected Topics in Physics and Astronomy I)
Concepts, body of knowledge, and topics or invited topics relating to contemporary Physics and Astronomy; new theories and advancement of Physics concept, contents relating to the teaching of Physics and Astronomy in the upper secondary science curriculum
2(2-0-4)
EDS512 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 2
(Selected Topics in Physics and Astronomy II)
Contemporary Physics and Astronomy; new theories and advancement of Physics and Astronomy relating to science teaching, or invited topics which are different from those taught in Selected Topics in Physics and Astronomy I course.
2(1-2-3)
EDS521 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางเคมี 1
(Selected Topics in Chemistry I)
Concepts, body of knowledge, and topics or invited topics relating to contemporary Chemistry; new theories and advancement of Chemistry relating to Chemistry teaching in the upper secondary science curriculum
2(2-0-4)
EDS522 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางเคมี 2
(Selected Topics in Chemistry II)
Contemporary Chemistry; new theories, advancement of Chemistry relating to science teaching or invited topics which are different from those taught in Selected Topics in Chemistry I course.
2(1-2-3)
EDS531 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1
(Selected Topics in Biology I)
Concepts, body of knowledge, and topics or invited topics relating to contemporary Biology; new theories, advancement of concept, contents relating to Biology teaching in the upper secondary science curriculum.
2(2-0-4)
EDS532 หัวข้อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 2
(Selected Topics in Biology II)
Contemporary Biology; new theories, advancement of Biology relating to science teaching, or invited topics which are different from those taught in Selected Topics in Biology I course.
2(1-2-3)

หมวดวิชาแกน
EDS600 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Education for Sustainable Development)
Philosophy, concepts, and theories of education; meaning and concept of sustainable development: sustainable social development; sustainable economic development; sustainable natural resources and environmental management; importance and strategies of education provision for sustainable development; learning models and teaching strategies for sustainable development; success factors of education provision for sustainable development
3(3-0-6)
EDS601 จิตวิทยาสำหรับครู
(Psychology for Teacher)
Fundamental and human development psychology; learning and educational psychology; counseling and guidance psychology; social psychology in school context; adolescent psychology; psychology for talented learners in science; application of psychology principles in science learning management appropriate to learners’ intellectual, social, physical and personality development; research relating to learning theories, motivation, intellectual, social, physical and personality development.
3(3-0-6)
EDS602 สัมมนาวิชาชีพครู
(Teaching Profession Seminar)
Importance of teaching profession; roles, duties, and workload of a science teacher; development of a science teaching profession; attributes of a good science teacher; building positive attitudes towards a science teaching profession; professional development of a science teacher; be a learning individual and academic leader; standards, ethics of teaching profession; education laws
2(1-2-3)
EDS603 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
Principles, concept of educational quality assurance; educational quality assurance systems, both internal quality assurance and external quality assessment; relationship between internal and external quality assurance systems; tools for internal and external quality assessment; use of quality assessment results in improving quality of education
2(2-0-4)
EDS604 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)
Principles, methodologies of quantitative and qualitative research in education; research design, research process; statistics for research; research tools; principles of writing a research proposal; study of research projects about learning development; a research proposal writing practice
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
EDS605 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
(Educational Philosophy and Science Curriculum Development)
Philosophy and educational concepts; history and development of Thai educational system; vision and Thai educational development plan; curriculum theories; curriculum components and development; philosophy and nature of science; science curriculum standards and key-stage science standards; school curriculum development; design and development of a science learning unit; problems and trend of curriculum development; education research relating to science curriculum development
3(2-2-5)
EDS606 การจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Science Learning Management)
Learning theories and science teaching; learning styles and development of instructional models; teaching approaches and techniques in science; designing and provision of learning experiences; management of child-centered learning; integration of science subject matter with learning management; integration of inclusive learning; utilization, learning media production, use of learning sources; learning innovation development and assessment of science learning; education research relating to science learning management
3(2-2-5)
EDS607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Measurement and Assessment of Science Learning)
Principles and techniques of measurement and assessment in education; construction and utilization of measurement and assessment tools in education; authentic assessment. portfolio assessment, performance assessment, and formative and summative assessment; principles, types and techniques of measurement and assessment in science; design, construction, development of measurement and assessment tools of science knowledge, thinking and process skill, attitudes; education research relating to science measurement and assessment
3(2-2-5)
EDS608 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Classroom Action Research for Science Learning Development)
Theories, types, and techniques of research in science education; research design in science education; searching and studying research in science education relating to learning process development and use of research process in solving problem; ethics for research teachers and related laws; proposing a classroom research project, conducting the research project and presentation of research findings
3(2-2-5)
EDS609 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
(Innovation and Information Technology in Science Education)
Concepts, theories, technology and innovation in education which support learning development quality; technology and information; analysis of problems resulting from the use of innovation and technology; learning sources and networks; designing, construction of innovation and information technology in education for teaching science; evaluation, improvement of innovation and use of the improved innovation and information technology in science education; education research relating to innovation and information technology in science education
3(2-2-5)

หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ
EDS610 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 1
(Practicum in Teaching Science I)
Practicum in teaching a science subject (physics/chemistry/biology) in an upper secondary school under supervision of faculty supervisors and a school mentor in order to gain experiences in doing learning management plan, teaching, assessing learning achievement, classroom management, and instructional materials development; code of ethics
3(1-14-9)
EDS611 การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 2
(Practicum in Teaching Science II)
Practicum in teaching a science subject (physics/chemistry/biology) in an upper secondary school under supervision of faculty supervisors and a school mentor in order to gain experiences in doing classroom action research, seminar and report of result of learning management and development of learners.
2(1-14-9)
EDS612 สัมมนาปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์
(Seminar on Problems in Teaching Science)
Selection, presentation, and discussion of science learning management problems in schools; factors affecting effective teaching; means of teaching and learning management improvement; development of a science teaching portfolio
1(0-2-1)

หมวดวิทยานิพนธ์
EDS699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
Classroom action research about science teaching and learning in a selected topic by individual students under supervision of a thesis advisor.
12(0-36-18)